Som en fortsättning på projektet Äldre geometriska kartor pågår sedan 1 september 2011 ett projekt på Riksarkivet i Marieberg som arbetar med att transkribera, registrera och koordinatsätta de yngre geometriska kartorna.

De cirka 6 500 kartorna är inbundna i ett 50-tal så kallade geometriska jordeböcker. Dessa kartor upprättades åren 1680 – 1700 på samma systematiska sätt som de tidigare äldre geometriska kartorna (1630 – 1655).

Österby skattehemman i Västergötland, 1694 

Bo Kempeskölds karta över Österby skattehemman i Västegötland från 1694

 

Kartornas textbeskrivning – Notarum Explicatio - är dock betydligt fylligare och innehåller mer information om byarna än vid tidigare karteringar. Anledningen var att kraven på lantmätarna i instruktionen från 1688 ökat väsentligt. Färgsättningen i kartorna är annorlunda och mer enhetlig. Skalan är oftast 1:4000 (ibland 1:8000) till skillnad från tidigare 1:5000 eller 1:3300. Dessutom karterades vanligen både inägomark och utmark (skogen).

Trots att kartorna har skannats in är de i praktiken inte tillgängliga för forskningen då endast ett fåtal finns utlagda på nätet. Det är också få utanför specialistkretsen som kan tillgodogöra sig textinnehållet varför en transkribering är nödvändig. För flera områden utgör de yngre geometriska kartorna den äldsta storskaliga karteringen. I andra fall har en ny kartering gjorts över de gårdar och byar som avmättes på 1630- och 40-talen. I dessa fall är det alltså möjligt att jämföra bebyggelse och markanvändning före och efter 1600-talets kronoavsöndringar och säteribildning. I samband med projektet byggs en koordinatbunden databas upp.

Projektet Yngre Geometriska Kartors databas och kartmaterial kommer efter projektets avslut att överföras till Riksarkivet och finnas fritt tillgängligt på nätet.

Projektgrupp

Projektledare är Clas Tollin. Medarbetare är Mats Höglund, Olof Karsvall, Kristofer Jupiter, Jenny Göthberg, Mats Pettersson samt externa transkriptörer. Den beräknade projekttiden är 2 x 1,5 år. Projektet finansieras av Kungliga Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.

Karta över Österby hemman

Bo Kempeskölds karta över Österby skattehemman i Västergötland från 1694 får tjäna som exempel på hur en yngre geometrisk karta från slutet av 1600-talet kan se ut. Bo Kempesköld (1638 - 1720) som tjänstgjorde som lantmätare i Älvsborgs län, lade ner stor konstnärlig möda vid framställningen av sina kartor. Han smyckade dem gärna med figurer av olika slag. På denna karta har han ritat två tjurar vankandes i nedkanten av kartbilden.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Mats Höglund