Urvalet

Vilka personer förtjänar att komma med i Svenskt biografiskt lexikon och varför? Det finns inget enkelt svar på den frågan och i slutändan måste bedömningen bli subjektiv. För att underlätta urvalet, har under årens lopp utarbetats vissa hjälpmedel. Under andra hälften av 1930-talet började ett kortregister läggas upp och det registret tillförs fortlöpande nya kort. Det spänner över hela alfabetet.
Vetenskapliga avhandlingar och biografiska arbeten, som innehåller personregister, har blivit genomgångna och namn som bedömts vara av intresse har förts in i kortregistret. Tanken är att det skall ta upp sådana personer som möjligen kan komma att få egna artiklar i lexikonet eller som kan vara till nytta i arbetet med person- och släktartiklarna. Registret är ett viktigt hjälpmedel i urvalsarbetet vid sidan av källor som andra uppslagsverk, tidningsartiklar m.m.

Personartiklarna

Lexikonet söker som författare till personartiklarna i första hand specialister på de områden där de biograferade verkat. Detta innebär att i få publikationer torde nyforskning, genomförd av kvalificerade experter från så många akademiska discipliner samtidigt presenteras som i Svenskt biografiskt lexikon.
Personartiklarna inleds med meritlistor, alltså vad man kan kalla basfakta om den biograferade: födelse, föräldrar, karriär, uppdrag, giftermål och död. Artiklarna avslutas med en kort redogörelse för den biograferades arkiv och egna brev, en noggrann förteckning över eventuella arbeten, som personen skrivit, gett ut eller översatt samt en käll- och litteraturförteckning.

Släktartiklarna

Dessa artiklar skrivs på redaktionen och ger uppgifter om släktens ursprung och om släktskapen mellan de släktmedlemmar som behandlats i särskilda personartiklar. Där ges också kortfattade biografier över dem som inte motiverar egna artiklar men ansetts värda ett mer utförligt omnämnande. Det finns också fristående släktartiklar utan knytning till särskilda personartiklar. Om släktskapsförhållandena är komplicerade utarbetar redaktionen överskådliga släkttavlor.

Faktakontroll

När släktartiklar och meritlistor utarbetas kontrolleras så många uppgifter som möjligt mot förstahandskällor. Det har tyvärr visat sig att det i biografisk och genealogisk litteratur finns mängder av bristfälliga uppgifter och rena felaktigheter. Dessa rättas och korrigeras undan för undan i Svenskt biografiskt lexikon. Det händer att det också i Svenskt biografiskt lexikon smyger sig in felaktigheter och därför avslutas varje band med rättelser och tillägg.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Roger Axelsson