Enligt Arkivförordningen (18§) ska Riksarkivet yttra sig när en myndighet eller ett OSL-organ planerar att bygga ett nytt arkiv, bygga om ett befintligt arkiv eller hyra en arkivlokal. Ni ska i god tid skicka in ett underlag om arkivlokalens utformning och tänkta placering. Riksarkivet granskar underlaget och lämnar ett yttrande, där det framgår om den planerade arkivlokalen har brister utifrån bestämmelserna.

Närmare bestämmelser om Riksarkivets handläggning finns i Riksarkivets föreskrift RA-FS 2013:4.


Förbered ett arkivlokalsärende

Det underlag ni förbereder ska innehålla:

  • handlingar som beskriver arkivlokalens placering, såväl byggnadens placering i omgivningen som arkivlokalens placering inne i byggnaden,
  • ritningar med kompletterande beskrivningar av lokalens utformning och inredning,
  • brandskyddsdokumentation, samt
  • annan relevant dokumentation.


Läs mer om det underlag som Riksarkivet vill ha in i ett arkivlokalsärende i Formulär arkivlokalsärenden.


Skicka in begäran om yttrande till riksarkivet@riksarkivet.se


Läs även mer om hur en arkivlokal ska utformas i Riktlinjer och regelverk för arkivlokaler.

 

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Dornbusch