Born digital, översikt myndigheter E–F


Ekeskolan resurscenter (ERC)
Arkiv Ekeskolan resurscenter (ERC)
Systemets namn Diarium
År 1996–2002 (1996-01-02–2002-01-22)
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar Myndigheten upphörde 2001-07-01, registreringar efter 2001-06-30 avser avslutande av diariet samt nytt ärende 2002 rörande arkivleverans.

Ersättningsnämnden
Arkiv Ersättningsnämnden
Systemets namn Agresso
År 2013–2016
Format Sekventiella filer med fast fältlängd.
Kommentar

Ersättningsnämnden
Arkiv Ersättningsnämnden
Systemets namn Webbplats
År 2012–2016
Format
Kommentar

Ersättningsnämnden
Arkiv Ersättningsnämnden
Systemets namn Iipax diarium
År 2012–2016
Format XML
Kommentar Diarieförda ärenden fr.o.m. ärende ERN 3.2-00001-2012 t.o.m. ärende ERN 2.1-00046-2016.

Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA)
Arkiv Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA)
Systemets namn Register över anlända adoptivbarn
År 1980–2014
Format Sekventiell fil med teckenseparerade fält
Kommentar Se Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA) under Enskilda arkivbildare. Registret upprättades hos FFIA och överlämnades till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) 2015-01-01 i enlighet med 8 b § Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling. Från MIA levererades registret till Riksarkivet.

Familjemedicinska Institutet
Arkiv Familjemedicinska Institutet
Systemets namn Webbsida
År t.o.m. 2007
Format Html
Kommentar

Familjemedicinska Institutet
Arkiv Familjemedicinska Institutet
Systemets namn Diarium
År 2002–2007
Format XML och Html
Kommentar

Finansinspektionen
Arkiv Finansinspektionen
Systemets namn KmbBal
År 1995–2001
Format
Kommentar Kvartalsstatistik, Kreditmarknadsföretagens tillgångar och skulder, balansstatistik. 1 kvartalet 1995 - 3 kvartalet 2001

Finansinspektionen
Arkiv Finansinspektionen
Systemets namn StockInUtlan
År 1995–2001
Format
Kommentar Kvartalsstatistik, Stockstatistik för finansiella företag, in- och utlåning fördelad på institutionella sektorer, adb-register med primäruppgifter. 1 kvartalet 1995 - 3 kvartalet 2001

Forskningsrådsnämnden (FRN)
Arkiv Forskningsrådsnämnden (FRN)
Systemets namn Digital avställning ur diarie- och projekthanteringssystemet Diaz
År 1989–2000
Format
Kommentar

Försäkringskassan
Arkiv Försäkringskassan
Systemets namn Arbetsskadelivränteregister
År 1978-01-01–2006-11-01
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar Arkivbildare: Riksförsäkringsverket och Försäkringskassan

Försäkringskassan
Arkiv Försäkringskassan
Systemets namn Kåntra
År 2005–2019
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar Leverans från Försäkringskassan avseende uttag från Kåntra registrets historikpost. Register för återbetalning av socialförsäkringsförmåner.

Försäkringskassan
Arkiv Försäkringskassan
Systemets namn System för frivilligpension, FP
År 2005–2009
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar

Försäkringskassan
Arkiv Försäkringskassan
Systemets namn System för Yrkesskadelivränta, YL
År 2005–2012
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar

Försäkringsöverdomstolen
Arkiv Försäkringsöverdomstolen
Systemets namn Målregister
År
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar Informationssystem över diarier vid Försäkringsdomstolen