Riksarkivet har beslutat om enkelsidig utskrift genom en ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper (RA-FS 2006:1). Ändringen innebär att en ny paragraf 2a § i 5 kap. införs med följande lydelse:

2a § Handlingar som ska bevaras hos myndigheten ska skrivas ut eller kopieras enkelsidigt.

Till den nya paragrafen finns ett allmänt råd med följande lydelse:

Handlingar som kan komma att bevaras hos andra myndigheter eller hos enskilda, bör skrivas ut eller kopieras enkelsidigt.

De nya reglerna har publicerats i RA-FS 2010:2.

Beslutet grundar sig bland annat på ett test utfört av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Dubbelsidigt utskrivna eller kopierade handlingar lämpar sig inte för långtidsförvaring och informationsinnehållet riskerar att gå förlorat. Den nya regleringen ger en något större pappersförbrukning hos myndigheterna. Däremot kan man räkna med miljövinster på längre sikt, i och med att man slipper att konvertera förstörda dokument.


Läs Riksarkivets konsekvensutredning här

Läs SP:s rapport här