Born digital, översikt kommittéer


2015 års personalförsörjningsutredning (YK 6323)
Arkiv 2015 års personalförsörjningsutredning (YK 6323)
Systemets namn Simuleringsverktyg
År 2015–2016
Kommentar Simuleringsverktyg framtaget med stöd av FOI och i samarbete med Försvarsmaket.

Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering (YK 5807)
Arkiv Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering (YK 5807)
Systemets namn Ekonomisystem
År 2009
Kommentar Perioden: 2009-01-01–2009-08-31

Beredningsgruppen för internationella handikappåret 1981 (K 3494)
Arkiv Beredningsgruppen för det internationella handikappåret 1981
Systemets namn
År
Kommentar

Bergwallkommissionen
Arkiv Bergwallkommissionen
Systemets namn Kommissionens digitala arkiv
År 2015
Kommentar Uttagsdatum 2015-07-03, avser datum för kommitténs arkivavställning.

BRAS-utredningen(YK 5450)
Arkiv Utredningen om skatt på avfall som förbränns
Systemets namn
År 2003-01-01
Kommentar Kommitténummer: YK 5450. Alternativ referens: Fi 2003:06. Kan eventuellt finnas dubblerad som pappersutskrift.

Delegationen för försöksverksamhet med företagsdemokrati i de statliga aktiebolagen (K 2782)
Arkiv Företagsdemokratidelegationen
Systemets namn Företagsdemokratidelegationen
År
Kommentar

Delegationen för förvaltningsdemokrati (K 2941)
Arkiv Delegationen för förvaltningsdemokrati
Systemets namn Personalenkäten 1976
År
Kommentar

Egendomsskyddsutredningen
Arkiv Egendomsskyddsutredningen
Systemets namn
År 2013
Kommentar

Flygtrafikledningsutredningen
Arkiv Flygtrafikledningsutredningen
Systemets namn Flygtrafikledningsutredningens digitala handlingar
År 2014
Kommentar Kommitténs digitala arkiv består av 82 st pdf-filer.

Folkhögskoleutredningen (K 2985)
Arkiv Folkhögskoleutredningen - Lärarenheten
Systemets namn
År 1973–1974
Kommentar Undersökning om förhållanden på folkhögskolorna i riket. Individuell lärar- samt elevenkät.

Häktningsutredningen, 1983 års (K 3853)
Arkiv Häktningsutredningen, 1983 års (K 3853)
Systemets namn Register över anhållningsgrunder
År
Kommentar

IT-Kommissionen (YK 5258)
Arkiv IT-Kommissionen (YK 5258)
Systemets namn Webbsidor och rapporter
År
Kommentar Webbsidor

Kapitalskatteberedningen (K 2486)
Arkiv Kapitalskatteberedningen (K 2486)
Systemets namn Förmögenhetsstatistik
År
Kommentar

Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (K 4475)
Arkiv Analys av utvecklingssamarbete
Systemets namn Diarium
År 1993–1995
Kommentar

Kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen (YK 5338)
Arkiv Översyn av utlänningslagstiftningen - UD 2003:02 (YK 5338)
Systemets namn Utlänningsöversyn
År
Kommentar Kommitténs slutrapport från 2003 (pdf-filer)

Kommunalekonomiska utredningen (K 3030)
Arkiv Kommunalekonomiska utredningen (K 3030)
Systemets namn Befolkningsdata ur länsprognos -74
År
Kommentar

Medierådet (YK5902)
Arkiv Medierådet, YK5902
Systemets namn Ungar och medier 2010
År 2005–2010
Kommentar Rådata från undersökningen "Ungar och medier 2010". Innehåller även sammanställningar av tidigare versioner av undersökningen (2005 och 2008).

Metallmanufakturutredningen(K 2660)
Arkiv Metallmanufakturutredningen
Systemets namn Statistiskt grundmaterial ur SCB:s vinststatistik
År 1960–70
Kommentar

Nationella lärlingskommittén (YK 5966)
Arkiv Nationella lärlingskommittén
Systemets namn Enkätundersökning
År 2011
Kommentar

Närsjöfartutredningen (K 3442)
Arkiv Närsjöfartutredningen (K 3442)
Systemets namn Statistiskt grundmaterial ang. järnvägstransporter
År 1976–1978
Kommentar

Närsjöfartutredningen (K 3442)
Arkiv Närsjöfartutredningen (K 3442)
Systemets namn Utrikeshandel fördelad på transportsätt Import 1979 Export 1979
År 1979
Kommentar

Rättshjälpskommittén (K 3833)
Arkiv Rättshjälpskommittén (K 3833)
Systemets namn Undersökning av rättshjälpskostnader
År
Kommentar

Sfi-utredningen (YK 6101)
Arkiv Sfi-utredningen (YK 6101)
Systemets namn Enkätundersökning
År
Kommentar

Skolhälsovårdsutredning, 1974 års (K 2914)
Arkiv Skolhälsovårdsutredning, 1974 års (K 2914)
Systemets namn Personalundersökning
År
Kommentar

Skolledarutredningen (K 2376)
Arkiv Skolledarutredningen (K 2376)
Systemets namn Uppgifter rörande mellanskola. Uppgifter rörande grundskola
År 1967–1970
Kommentar Skolledarutredningen insamlade ett omfattande material som rör arbetstidens fördelning på olika arbetsuppgifter för viss vid särskilt utvalda skolenheter verksam personal.

Stiftelseutredningen 1976-77 (K 3584)
Arkiv Stiftelseutredningen 1976-77 (K 3584)
Systemets namn Stiftelseutredningen 1976-1977
År 1976–1977
Kommentar Undersökning åt stiftelseutredningen (JU 1975:1): Kartläggning av stiftelserna i landet och en fördjupad undersökning av ett mindre antal stiftelser. Ang stiftelseutredningens syfte se DS JU 1979:4 (I 045F3A:2)

Tandvårdsförsäkring, 1970 års utredning om (K 2594)
Arkiv Tandvårdsförsäkring, 1970 års utredning om (K 2594)
Systemets namn Frekvensundersökning av tandläkares arbetstid
År 1970–1971
Kommentar

Underhållsbidrags- och bidragsförskottsutredningen 93 (K4458)
Arkiv Underhållsbidrags- och bidragsförskottsutredningen 93 (K4458)
Systemets namn UBU-utredningen
År 1991
Kommentar Pappersarkiv dnr. 54-1643/95

Utredning angående översyn av häktningsbestämmelserna (K 3010)
Arkiv Utredning angående översyn av häktningsbestämmelserna (K 3010)
Systemets namn Enkät till Åklagarmyndigheterna 1975
År
Kommentar

Utredning om homosexuellas situation i samhället (K 3719)
Arkiv Utredning om homosexuellas situation i samhället (K 3719)
Systemets namn
År 1980–1981
Kommentar Undersökningen är en del av den statliga utredningen om homosexuellas situation i samhället (SOU 1984:63) och består av två stycken anonyma enkätundersökningar samt anteckningar tagna vid samtal inkomna till telefonlinjen "Jourhavande vän".

Utredningen att främja en stabil kommunal verksamhet över konjunkturcykeln (K 5952)
Arkiv Utredningen att främja en stabil kommunal verksamhet över konjunkturcykeln (K 5952)
Systemets namn Kommunsektorn och konjunkturen, statistikregister
År 2010–2011
Kommentar

Utredningen om en mer jämställd och rättssäker utredning vid arbetsskada
Arkiv Utredningen om en mer jämställd och rättssäker utredning vid arbetsskada
Systemets namn Digitala handlingar
År 2016–2017
Kommentar

Utredningen om frivillig jämnställdhetsmärkning av produkter och tjänster (N 1999:03)
Arkiv Utredningen om frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster (FRIJA-utredningen); (N 1999:03)
Systemets namn Enkätundersökning om jämställda konsumentval
År 2001
Kommentar

Utredningen om högskolans utbildningsutbud
Arkiv Utredningen om högskolans utbildningsutbud
Systemets namn Databasuttag
År 1993–2014
Kommentar

Utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten 1974–1982 (YK 3421)
Arkiv Utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten 1974–1982 (YK 3421)
Systemets namn Efterleverans av ADB-register för Löntagarfondutredningen 1976.
År 1976
Kommentar Undersökning utfördes av Statistiska centralbyrån på begäran av kommittén. Baserat på 1975 års inkomstuppgifter.

Utredningen om migrationsmottagandet 2015
Arkiv Utredningen om migrationsmottagandet 2015
Systemets namn Digitala handlingar
År 2016–2017
Kommentar

Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar (U 2012:08)
Arkiv Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar (U 2012:08)
Systemets namn
År 2012–2013
Kommentar Statistiskt underlag till utredningens del- och slutbetänkande.

Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (YK6139)
Arkiv Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (YK6139)
Systemets namn Utredningens digitala handlingar
År 2013
Kommentar Departementsnr: A 2013:04, Regeringens bemyndigande: 23 maj 2013, Direktiv: 2013:56, 2013:34, Betänkande: SOU 2014:48.

Utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso-och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten
Arkiv Utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso-och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten
Systemets namn Digitala handlingar
År 2017
Kommentar Digitalt underlag för beräkningar i betänkandet SOU 2017:102

Utredningen om vanvård i den sociala barnavården (YK5964)
Arkiv Utredningen om vanvård i den sociala barnavården (YK5964)
Systemets namn Dokumentsamling samt databasuttag
År 2006–2011
Kommentar Sekretess på majoriteten av materialet

Utredningen om vissa jaktfrågor 1994-1997 (YK4738)
Arkiv Utredningen om vissa jaktfrågor 1994-1997 (YK4738)
Systemets namn Enkätundersökning
År 1994–1997
Kommentar Mycket bristfällig förståelsedokumentation till det digitala materialet.

Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägeri
Arkiv Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägeri
Systemets namn Databasuttag
År 2015
Kommentar

Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt
Arkiv Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt
Systemets namn Digitala handlingar, statistik andrahandshyror
År 2017
Kommentar Bilaga till dnr komm2017/00212-32 se ref.SE/RA/326409/1

Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå (YK 6057)
Arkiv Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå (YK 6057)
Systemets namn Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå, GRUV-utredningen.
År 2011–2013
Kommentar

Uppgiftslämnarutredningen (YK6203)
Arkiv Uppgiftslämnarutredningen (YK6203)
Systemets namn Digitala handlingar tillhörande utredningens arkiv
År 2012–2015
Kommentar Departementsnr: N 2012:01, Regeringens bemyndigande: 26 april 2012, Direktiv: 2012:35, 2013:51, 2013:111, 2014:78, Betänkande: SOU 2013:80, SOU 2015:33. Det digitala materialet omfattar textfiler med källkod samt tillhörande dokumentation. För övrig information hänvisas till kommitténs övriga levererade material och betänkande.

Öresundsdelegation, 1975 års svenska (K 3093)
Arkiv Öresundsdelegation, 1975 års svenska (K 3093)
Systemets namn Trafikundersökningen 1976 års resor enligt graviationsmodellarbete Fridagsresor - prognos 1990 Vardagsresor - prognos 1990 Restidsmatriser 1990 (danska) Restidsmatriser 1990 (svenska) Båtintervjuer Hemintervjuer
År
Kommentar Ej personregister

Ansvarig för sidan/kontakt 
Jens Kling