Introduktion och förklaringar

Släktutredningar och andra utredningsuppdrag

Fotokopiering och skanning av enkel kvalitet av arkivalier, samt utskrifter

Övriga kopierings-, fotograferings- och digitaliseringstjänster

Bearbetning av elektroniska arkiv

Databärare eller lagring för hämtning av digital information

Avskrifter/utdrag från allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning

Visningar och föreläsningar

Kurser och informationsträffar

Konsulttjänster

Heraldiska uppdrag och yttranden

Utlån till externa utställningar

Uthyrning

Tillsyn av enskilda organ

 

Introduktion och förklaringar

Inom vissa områden tar Riksarkivet ut avgifter med stöd av särskild reglering i vår instruktion, enligt Avgiftsförordningen eller annan lag eller förordning. Avgifter som inte är fastställda i lag eller förordning har beräknats utifrån avgiftsförordningens krav och Ekonomistyrningsverkets instruktion. Avgifterna gäller även för offentlig förvaltning.

Avgift för porto/distributionsavgift enligt Postnords prislista och för databärare tillkommer i förekommande fall.

Riksarkivet tar inte ut någon faktureringsavgift. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift utgår vid försenad betalning. För kopiebeställningar som understiger 100 kronor skickar vi en anmodan om betalning med information om belopp och betalningssätt.

 

Släktutredningar och andra utredningsuppdrag

Avgifter för undersökningsuppdrag utöver serviceskyldigheten enligt Förvaltningslagen

Släktutredningar

1 500 kr

Begränsad släktutredning (omfattar endast efterlevande make/maka och barn)

500 kr

Släktutredning för att identifiera levande anhörig

250 kr

Undersökningsuppdrag
Avgiften debiteras även om undersökningen inte leder till att de efterfrågade uppgifterna kan återfinnas. Undersökningsuppdrag begränsas normalt till högst en timme per ärende. Debitering görs per påbörjad kvart.

1 000 kr/timme

 

Fotokopiering och skanning av enkel kvalitet av arkivalier, samt utskrifter

Debiteras från och med första sidan i enlighet med Riksarkivets undantag från bestämmelser i avgiftsförordningen

Det skannade eller kopierade originalets storlek

A4 och A3 kopia 1–10

5 kr/st

A4 och A3 kopia 11 och uppåt 2 kr/st

A2

20 kr/st

A1

40 kr/st

A0

80 kr/st

Ruta på mikrofilm/kort A4

10 kr/st

 

Övriga digitaliserings- fotograferings- och kopieringstjänster

Mer omfattande uppdrag som avser digitalisering av pappershandlingar

Mot offert

Skanning av fotografisk kvalitet och fotografiska arbeten som underlag för tryckning etc.

Mot offert

Kopior av heraldiska vapen

Mot offert

Digitalisering av analogt ljud och rörlig bild

Mot offert

Kopiering av mikrofilm

Mot offert

 

Bearbetning av elektroniska arkiv

Bearbetning av elektroniska arkiv som inte utgör utlämnande av allmän handling

Mot offert

 

Databärare eller lagring av större filer för hämtning av digital information

Lagring på server av större datamängder inför hämtning

Mot offert

Kostnader för databärare

Mot offert

 

Avskrifter/utdrag från allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning

Avskrift/utdrag av allmän handling

125 kr/påbörjad kvart

Utskrift av ljudbandsupptagning

125 kr/påbörjad kvart

 

Visningar och föreläsningar

Avgift tas normalt ut per visning och grupp

Mot offert

Föreläsningar

Mot offert

 

Kurser och informationsträffar

Arkivkonferens

Mot offert

Kurser/riktade specialkurser

Mot offert

Forum, workshop och dylikt

Mot offert

 

Konsulttjänster

Konsulttjänster
Eventuella kostnader för resor, traktamenten och material debiteras särskilt

Mot offert

 

Heraldiska uppdrag och yttranden

Ritningsuppdrag, modellritningar

Mot offert

Yttranden enligt förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar

600 kr

 

Utlån till externa utställningar

Utlån beviljas endast i undantagsfall

Arbetsinsats
Eventuella kostnader för material debiteras särskilt

Mot offert

 

Uthyrning

Uthyrning av lokaler till exempel sammanträdesrum, undervisningslokaler

Mot offert

Förvaring av arkiv/uthyrning av arkivutrymme
Gäller endast förvaring. För leveranser av arkiv se särskild avgiftslista

Mot offert

 

Tillsyn av enskilda organ

För enskilda organ som förvarar allmänna handlingar tas en årlig avgift ut för kontroll och utvärdering av rapportering samt uppdatering av register. En avgift tas även ut i samband med inspektioner i enlighet med lag (2015:602) och förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

Årlig uppföljning

1 500 kr

Inspektioner

8 000 kr

Ansvarig för sidan/kontakt 
Peter Carlsson