Notariatsmärke SDHK 19623Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK)

Uppgifter om svenska brev eller brev rörande Sverige finns samlade i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK). Det digitala registret omfattar uppgifter om över 44.000 brev och medger en rad olika sökmöjligheter, bl.a. på personnamn, ortnamn, datum och viktiga sakuppgifter. Dessutom är det möjligt att söka i samtliga brevtexter som hittills har tryckts i Svenskt Diplomatariums huvudserie och i sidoserien gällande åren 1401–1420. I SDHK ges utförliga upplysningar om brevens tradering, d.v.s. hur och i vilken form de har bevarats, och i många fall hänvisningar till litteratur. Mer information om SDHK nås via undermenyn.
Sök i SDHK

Fornsvensk bibliografi och Svensk runbibliografi

Fornsvensk bibliografi innehåller uppgifter om sekundärlitteratur/litterära hjälpmedel till de fornsvenska texterna. I Svensk runbibliografi registreras litteratur som behandlar runinskrifter från nuvarande svenskt område. Databaser finns tillgängliga via webbplats som administreras av Svenskt Diplomatarium.
Fornsvensk bibliografi och Svensk runbibliografi 

Det medeltida Sverige

Utgivna böcker i serien Det medeltida Sverige finns tillgängliga i pdf via sidan Utgivning DMS.

Landskapshandlingarna

I kronans jordeböcker, de så kallade landskapshandlingarna, registrerades från 1530-talet och framåt alla gårdar i alla landskap. Jordeböckerna är ett grundläggande källmaterial för redaktörerna inom Det medeltida Sverige. De är digitaliserade och tillgängliga i söktjänsten.

TORA

TORA-projektet syftar till att etablera ett register över bebyggelseenheter (byar och gårdar) i Sverige från medeltiden fram till omkring år 1800. Målsättningen är göra TORA till ett nav för olika databaser och register med information som kan kopplas till platser.

Skannade medeltida handskriftsvolymer

Via Riksarkivets söktjänst kan man, förutom de enskilda brev som är registrerade i SDHK, också finna vissa skannade medeltida handskriftsvolymer, bland annat kopieböckerna i serien "Codices A".
Exempel:
A 21, Kopiebok från Vadstena kloster

Medeltida pergamentsomslag (MPO)

I Riksarkivet finns ett bestånd av tusentals medeltida bokfragment. Fragmenten utgör resterna av uppemot 11 000 olika böcker, de äldsta från 1000-talet, de yngsta från 1500-talet. Många av böckerna har kommit till Sverige utifrån, andra har skrivits här i landet. De flesta är gudstjänstböcker, men det finns också många blad ur juridiska och teologiska verk. Bokbladen användes som omslag för den svenska förvaltningens räkenskaper från 1530-talet till omkring 1630.  Antalet sådana pergamentomslag uppgår till ca 23 000 stycken, av vilka de flesta fortfarande sitter kvar kring som pärmar kring samma räkenskaper som under 1500-talet.

Databasen som kombinerar beskrivningar av varje fragment med skannade bilder.
Sök i MPO

Medeltidsbreven - en arkivhistorisk översikt

Om hur medeltidsbrev har kommit att bevaras till våra dagar finns att läsa i Birgitta Fritz' arkivhistoriska översikt:
De svenska medeltidsbrevens tradering till 1800-talets början

Vatikantexterna

En bakgrund till de brev som har sitt ursprung i Vatikanen finns i Ernst Nygrens:
Orientering om Vatikantexterna

Corpus Reuelacionum sancte Birgitte

I ett projekt finansierat av Kungl. Vitterhetsakademien tillgängliggjordes 2004 den heliga Birgittas uppenbarelser på latin på internet via Riksarkivets hemsida. För tillfället pågår en omarbetning av texterna, som under tiden endast finns tillgängliga som PDF-filer. Läs mer genom att klicka på CRB i menyn till vänster!

Svenskt biografiskt lexikon (SBL)

Artiklar om vissa medeltida personer finns i Svenskt biografiskt lexikon. SBL är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.
Läs SBL på Internet

Sveriges äldsta storskaliga kartor

I Riksarkivet finns en unik kartskatt från 1600-talet som även återspeglar det medeltida samhället. Omkring 12 000 av Sveriges äldsta storskaliga kartor (1630-1655) och 5 000 yngre geometriska kartor (1680-1700) finns tillgängliga via databasen (GEORG och KARL).
Sveriges äldsta storskaliga kartor

Medeltidsresurser utanför RA

Svenskt Diplomatarium och Det medeltida Sverige samarbetar med flera forskningsmiljöer på medeltidsområdet. Nedan tipsar vi om länkar till några av deras digitala resurser.

Diplomatarium Danicum

Diplomatarium Fennicum

Diplomatarium Norvegicum

Medieval Nordic Text Archive (Menota)

Sveriges medeltida personnamn (SMP)

Ortnamnsregistret

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg