Ena består i huvudsak av byggblock, grunddatadomäner och en struktur för styrning. Med byggblock avses grundläggande infrastrukturkomponenter som ska möjliggöra ett effektivt och säkert informationsutbyte. En grunddatadomän innebär att nationella grunddata, vissa uppgifter från den offentliga förvaltningen, har grupperats i olika områden och ska hanteras enligt ett gemensamt ramverk. Enas struktur för styrning omfattar samordnings- och beslutforum samt kompetensområden.

Kompetensområde Arkiv

Riksarkivet ansvarar sedan 2021 för Kompetensområde Arkiv inom Ena – Sveriges digitala infrastruktur. Arbetet i kompetensområdet syftar till att skapa en proaktiv hantering av arkivfrågor inom Ena och kommer att utgå från arkivkrav som anpassas till Enas utvecklings- och förvaltningsprocesser. Det innebär att de myndigheter som ansvarar för att ta fram en komponent inom ett byggblock eller etablera en grunddatadomän måste beakta de fastställda arkivkraven i sitt arbete.

Välkommen att bidra till arbetet

Enas kompetensområden ska tillhandahålla stöd och utlåtanden samt utforma styrning inom sitt sakområde. Kompetensområde Arkiv leds av Riksarkivet och utgörs idag av arkivarier från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) , Skatteverket och Sveriges kommuner och regioner. Samtliga deltagande myndigheter inom Ena är välkomna att bidra i Kompetensområde Arkiv!

Kompetensområde Arkiv kommer att publicera sina styrande dokument med arkivkrav på Riksarkivets webbplats.

Kontakt: anna-kristina.andersson@riksarkivet.se

Läs mer om regeringsuppdraget på DIGG:s webbplats.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Anna-Kristina Andersson