Innehållet i medeltidsbreven eller diplomen är oftast juridiskt. Testamenten, gåvobrev, köpebrev och andra handlingar som bevisade vem som ägde jord och gårdar var viktiga att spara. I breven nämns många personer (brevutfärdare, mottagare, vittnen m.fl.) och orter (t.ex. utfärdandeorter eller namn på städer, gårdar och socknar där egendomsaffärer sker). Privatbreven är få, men några exempel finns.

Ett diplomatarium är en (tryckt eller otryckt) samling av diplom.

Hur många brev har bevarats?

Från medeltiden finns drygt 20.000 brev och urkunder bevarade i original. Många originalbrev har försvunnit men av originalen gjordes ibland avskrifter. Vi har idag uppgifter om över 44.000 brev från svensk medeltid. De allra flesta svenska medeltidsbrev förvaras idag på Riksarkivet.

ldest Swedish charter in originalHur gamla brev finns bevarade?

Det äldsta svenska bevarade brevet i original är från mitten av 1160-talet (avbildat här intill). På Riksarkivet finns även ett skånskt (danskt) brev från 1130-tal, samt ännu äldre fragment av kasserade pergamentsböcker.

Vilket språk användes?

Fram till mitten av 1300-talet används latin i alla brev. Därefter blir svenskan vanligare som brevspråk. I internationella sammanhang och inom kyrkan används dock latinet under hela medeltiden.

Vad skrev man på?

De allra flesta bevarade original är skrivna på pergament. Först vid mitten av 1300-talet börjar papper användas i Sverige för vissa typer av brev.

Sigill

Sigillen är vaxavtryck som görs med hjälp av en sigillstamp av metall. Sigill – inte underskrifter - gjorde breven giltiga. Runda sigill användes i regel av världsliga personer. Personer inom kyrkan använde oftast ovala sigill.

På pergament hängdes sigillen undertill, ibland i skyddande påsar. På pappersbrev fästes sigillen på baksidan. En hel del sigill har förstörts eller försvunnit från bevarade original, men ett relativt stort antal finns fortfarande kvar.

Sigillbilden visar ofta en persons vapen eller bomärke. Runt bilden finns en så kallad omskrift där personens namn och ibland även ämbete framgår.

Artiklar om medeltidsbreven

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg