Datamängd: Enkätundersökningar
Tid: 1980
Ladda ner: Enkäterna i Excel-format
Enkäterna i csv-format
Info: Postbeskrivning, Ytterligare information
Licens: CC0
Publicerad: 2020-06-12
Uppdaterad: –

Livet som gay 1980, frågeformulär 1977 fick en statlig kommitté uppdraget att utreda de homosexuellas situation och också föreslå nödvändiga åtgärder för att undanröja eventuellt kvarvarande diskriminering av homosexuella. För att bilda sig en uppfattning om hur livet kunde se ut för personer som inte definierade sig som heterosexuella så genomförde utredningen en rad olika undersökningar, bland homosexuella givetvis, men även bland den så kallade allmänheten. Syftet med undersökningarna var att få en uppfattning om hur homosexuella uppfattade och upplevde sin situation och omgivningens attityd till homosexualitet. Undersökningen riktad till homosexuella, utfördes genom enkätundersökningar och nedtecknande av uppgifter från inkommande samtal till "Jourhavande vän", en telefonlinje i RFSL:s regi.

Diskriminering och ovisshet

Homosexuella frigörelseveckan Stockholm 1979 Kommitténs arbete och slutsatser gav vid handen att det fanns diskrimineringsmönster och i slutbetänkandet konstaterades att en betydelsefull orsak till undersökningsgruppens situation var att homosexualitet inte var socialt och kulturellt accepterat. Många i gruppen kände också en stor ovisshet om vad som skulle hända om de trädde fram inför omvärlden. De vågade helt enkelt inte utesluta risken av att bli utstötta och mista sitt arbete, anseende och fotfäste i tillvaron. Många dolde därför sin läggning, en strategi som givetvis fick stora konsekvenser för deras övriga livsföring.

Data i denna informationsmängd kommer från början från kommitténs enkäter och samtalen till "Jourhavande vän". Ett omfattande enkätformulär, "det stora formuläret", skickades till medlemmar i flera organisationer för homosexuella. Ett mindre formulär i fickformat, "det lilla formuläret", spreds på mötesplatser för homosexuella, skickades som svar på kontaktannonser och fanns med som bilaga i tidskriften Revolt. Utöver det gjordes längre även intervjuer med kontakter som skapats genom tidningsannonser. Information från dessa intervjuer finns i kommitténs pappersarkiv som bevaras på Riksarkivet.

Svårkartlagd population

Livet som gay 1980Den livssituation som undersökningsgruppen befann sig i gjorde givetvis undersökningen, och kontakt med svarande, problematisk. Populationsurvalet i undersökningen bildades med de ringa medel som stod till buds. Med hjälp av redan intervjuade rekryterades även ytterligare intervjupersoner, urvalsmetoder som dessvärre kanske inte ger helt representativa urval. Bland de svarande är det många män men där finns även kvinnor, unga och gamla, folk i storstäder och på landsbygden, arbetare och akademiker, medlemmar i organisationer för homosexuella och sådana som inte är medlemmar. En kort tidningsartikel om utredningen och den planerade undersökningen skickades till landets alla dagstidningar – och publicerades av ett knappt tiotal. I artikeln fanns en uppmaning att ta kontakt med utredningen för en intervju.

Livet som gay, diagram Rätten att få tycka om och leva med vem vi vill är okränkbar idag men i enkätsvaren framträder bilden av att homosexualitet var ett ämne som fram till relativt nyligen var tabu och känsligt. T.ex. var det många organisationer och privatpersoner som helt oombedda tog kontakt med utredningen bara för att tala om hur förkastligt det hela var. Många människor svarade att de lever i total ensamhet och att föräldrar och arbetskamrater vänt dem ryggen, eller helt enkelt låtsas som att det regnar. Men det fanns också ljuspunkter, för andra svarande rapporterar om en mer förstående bekantskapskrets.

Arkivinformation
Arkiv: Utredningen om homosexuellas situation i samhället
Serie i NAD: SE/RA/323719/~/69
Länk i NAD: https://sok.riksarkivet.se/arkiv/9K27dNg7zoPAcdoKvexNL4