Regleringsbrev 2020

Deltagande i samverkansråd vid Statens kulturråd, redovisning av hur myndigheten har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet och slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014–2020 är några uppdrag och återrapporteringskrav som Riksarkivet fått i regleringsbrevet för 2020.

Regleringsbrev 2020 på Ekonomistyrningsverkets webbplats
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20363

Information om regleringsbrev på regeringens webbplats
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regleringsbrev-for-2020/


Regeringsuppdrag om grunddata och informationsutbyte

Riksarkivet har involverats i två regeringsuppdrag. Arbetet med de två uppdragen ska ledas av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

  • Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen (dnr I2019/03307/DF)
  • Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (dnr I2019/03306/DF)

Ett antal myndigheter delar på uppdragen och en styrgrupp har bildats med representanter för aktuella myndigheter, däribland Riksarkivet. Båda uppdragen har kopplingar till varandra, därav en gemensam styrgrupp.

För Riksarkivets del ligger fokus i första hand på arbetet med informationsutbyte. Här kommer arbetet med Förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS, att spela en viktig roll, såväl specifikationerna i sig som den metodik Riksarkivet tillämpar.

För Riksarkivet är arbetet viktigt bland annat för att ytterligare lyfta och få in frågor kring bevarande, autenticitet, återsökning med mera i ett vidgat perspektiv tillsammans med andra aktörer.

I uppdragen ingår även att ta fram långsiktiga planer för fortsatt utveckling och förvaltning för arbetet med både grunddata (uppgifter inom den offentliga förvaltningen som flera aktörer har behov av och som är viktiga för samhället) och informationsutbyte, ansvarsfördelning för utveckling och förvaltning samt kostnader och finansieringsförslag. Vilken samhällsekonomisk nytta arbetena förväntas ge, ska också omhändertas.

Uppdragen ska delredovisas senast den 1 mars 2020 och slutrapporteras senast den 31 januari 2021.

Länkar till de nya regeringsuppdragen
Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/12/uppdrag-att-etablera-ett-nationellt-ramverk-for-grunddata-inom-den-offentliga-forvaltningen/

Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (dnr I2019/03306/DF)
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/12/uppdrag-att-etablera-en-forvaltningsgemensam-digital-infrastruktur-for-informationsutbyte/

Ansvarig för sidan/kontakt 
Staben