En äldre man i randig sjukhusrock”patient vid Piteå hospital”

Psykisk ohälsa har funnits i alla tider, men hur det har bemötts och behandlats har berott på hur samhället varit organiserat och hur man sett på möjligheterna till förbättring.
I den här uppgiften får du lära dig mer om framväxten av institutioner för vård av personer med psykisk ohälsa.

Före industrialiseringen var det vanligast att personer med psykisk ohälsa togs omhand av sin familj eller av socknen i hemorten. Det fanns institutioner, men vistelsen där handlade då mer om förvaring än om vård. Under 1800-talet förändrades bilden av psykisk ohälsa och man började se psykisk sjukdom som en riktig sjukdom som kunde botas. Under mitten av 1800-talet började man i Sverige att bygga statliga mentalsjukhus (hospital eller asyler) och den psykiskt sjuke kallades inte längre dåren utan fick beteckningen patient. Omkring 1850 vårdades ungefär 1 000 personer på dessa nystartade hospital eller asyler.

Samhällets uppfattning om vad psykisk ohälsa är, vad ohälsan beror på, hur den ska benämnas och behandlas har förändrats genom historien och kommer med all sannolikhet att förändras även i framtiden. Det är inte alls säkert att personer som benämndes som sinnessjuka för 150 år sedan skulle ha kategoriserats som sjuka idag. På samma sätt kan man reflektera över vilka sjukdomsbegrepp och kategorier som vi använder idag som kommer att försvinna i framtiden.

År 1893 startade Piteå hospital och asyl, senare kallat Furunäsets sjukhus, sin verksamhet. Sjukhuset hade hela norra Sverige som sitt upptagningsområde och en av alla patienter som vårdats där genom åren var Gustaf Erik. Han skrevs in på sjukhuset den 22 augusti 1894, han var då strax över 30 år gammal.
Gustaf Erik fick diagnosen paranoia och i inskrivningsjournalen står det att orsaken till sjukdomen var olycklig kärlek.

Hur kan livet ha sett ut för patienterna på hospitalen? Varför hamnade Gustaf Erik på sjukhuset? Ta del av Gustaf Eriks liv och synen på psykisk ohälsa omkring sekelskiftet 1900 genom att läsa dokumenten och lösa uppgifterna!

Länk till centralt innehåll

Sjukhuset
Livet som patient
Inskrivningsboken
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg