Datamängd: Fiskare
Tid: 1970, 1976, 1979, 1985, 1990
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2023-05-05
Uppdaterad: 2023-08-28

Inventeringarna av de verksamma inom fisket syftade, likt de andra delarna av fiskeriinventeringarna, till att ge grundläggande uppgifter om förhållandena inom landets yrkesfiske. Vilka ingår då i kartläggningen, den som drar upp en abborre ur lantställets lilla sjö? Nej, för även om gränsfall kunde uppstå så var det just yrkesfiskare som avsågs. Skillnaden mellan förvärvsmässigt fiske och som föranledde uppgiftsskyldighet och husbehovs-, sport- eller hobbyfiske, som inte föranledde uppgiftsplikt, kan givetvis i enskilda fall vara svår att klarlägga. Avsikten med fångstanvändningen och summan från försäljning skulle vara utslagsgivande i tveksamma fall. Gränsen drogs år 1976 vid 2 000 kr och alla som under året bedrivit fiske i förvärvssyfte (alltså med avsikt att försälja fångsten eller del av den) med en fiskförsäljning på minst 2 000 kronor skulle ingå i undersökningen. Genom åren har denna gräns höjts. År 1970 var den 1 000 kr, 1979 var den 4 000 kr, 1985 10 000 kr och 1990 var den 30 000 kr. Skiftningar i antalet fiskare för åren bör betraktas med denna gränsdragning i åtanke. Nedgången, för de registrerade blir förre för varje årgång, kan vara reell men kan också/eller ha sin orsak av ändrade regler för vilka vars uppgifter skulle insamlas. Vidare så varierar uppgiftsinsamlingen mellan de olika åren på fler sätt och mängden uppgifter varierar mellan årgångarna.

Uppgifter om fiskets de yrkesverksamma fiskarna gäller hela året för vardera årgången, till skillnad från data till exempel för båtarna inom fisket, där det var förhållandena på ett specifikt datum som registrerades. Likt de andra tabellerna med fiskeridata som Riksarkivet publicerat har även data om båtar undergått viss bearbetning inför publicering.

Bearbetning av data

I originaldata som SCB levererat till Riksarkivet redovisas data över fiskare på individnivå. För att kunna göra den tillgänglig har Riksarkivet bearbetat data så att den representerar förhållandena på länsnivå snarare än för enskilda fiskare. Anledningen är det försvårar identifiering. De uppgifter som redovisas i data är de som levererats till Riksarkivet från SCB och eventuella avvikelser beror på felaktiga rapporteringar från de som rapporterat in uppgifterna. Riksarkivet har alltså bearbetat materialet, den som behöver ta del av uppgifterna i annan form kan begära ut materialet från Riksarkivet. På vilket sedvanlig utlämnandeprövning sker. För att se postbeskrivning för originaldata följ länken nedan.

Arkivinformation
Arkiv: Statistiska Centralbyrån
Serie i NAD: SE/RA/420401/87/11/7/M 2 B/1, SE/RA/420401/87/11/2
Länk i NAD:
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/uUrL5JTg8a2CLPZudW1ut1
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/M8srb5ckV4k1mOCYSDOwz4