Born digital, översikt myndigheter T–U

Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR)
Arkiv Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR)
Systemets namn Avställning ur TFR:s diarieföringssystem Abalon och DiaProDiarie- projekthanteringssystem 1996-2000 (TFR - DiaPro)
År 1996–2000
Format
Kommentar

Tekniska högskolan i Stockholm, Kungl Huvudarkivet
Arkiv Kungliga tekniska högskolan - Utbildnings- och forskningsbyrån
Systemets namn KTH Betygsdatasystem (STUDOK)
År 1971-07-01–1979-06-30
Format
Kommentar

Televerket
Arkiv Televerket
Systemets namn Markis och Kop-M
År 1993-06-03
Format
Kommentar Centrala säljstödsystem

Televerket
Arkiv Televerket
Systemets namn Viadim
År 1990–1993
Format
Kommentar System för dimensionering av vior

Televerket
Arkiv Televerket
Systemets namn Komber
År 1989–1992
Format
Kommentar KOMBER står för KOMplexvis BERäkning och var ett internt stödsystem för trafikal beräkning och dimensionering av nätets trafikvior (främst för riksnätet).

Tillträdesutredningen
Arkiv Tillträdesutredningen
Systemets namn Tillträdesutredningens digitala handlingar
År 2016
Format csv, PDF/A
Kommentar

Tingsrätten i Karlskrona
Arkiv Tingsrätten i Karlskrona
Systemets namn Övriga system
År
Format
Kommentar Se under Länsrätterna i Blekinge län, Gävleborgs län, Kalmar län, Södermanlands län, Västmanlands län samt Tingsrätten i Karlskrona

Tomtebodaskolans resurscenter (TRC)
Arkiv Tomtebodaskolans resurscenter (TRC)
Systemets namn Diarium
År År 1993–2002 (1993-02-17–2001-10-18)
Format
Kommentar Myndigheten upphörde 2001-07-01, registreringar efter 2001-06-30 avser avslutande av diariet.

Trafiksäkerhetsverket
Arkiv Trafiksäkerhetsverket, Registeravdelningen
Systemets namn Centrala bil- och körkortsregistret (CBR)
År 1989–1990
Format
Kommentar Se även Vägverket

Tullverket
Arkiv Tullverket
Systemets namn Diarium Diabas
År 1999-07-01–2004-06-30
Format Sekventiella filer
Kommentar Se även Generaltullstyrelsen med underlydande tullmyndigheter: tullstaten, 1990-01-01–1999-06-30

Umeå universitet
Arkiv Umeå universitet, Institutionen för nationalekonomi
Systemets namn LKAB
År 1984–1986
Format
Kommentar Dataunderlag för forskningsprojektet "Utvärdering av Malmfältsdelegationen"

Umeå universitet
Arkiv Umeå universitet, Avdelningen för Epidemiologi och Hälso- och Sjukvårdsforskning
Systemets namn Lotsar och båtsmän i Sverige som anställts efter år 1921
År
Format
Kommentar Personer anställda minst 6 månader någon gång under perioden 1921–1984

Umeå universitet
Arkiv Umeå universitet, Institutionen för barn- och ungdomspsykiatri
Systemets namn Barn i icke-biologisk miljö
År 1960–1988
Format
Kommentar

Umeå universitet
Arkiv Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
Systemets namn Flyttningar från samebyar
År 1987
Format
Kommentar Personer födda 1825–1973 och som i sin egen eller närmast föregående generation haft anknytning till renskötsel

Umeå universitet
Arkiv Umeå universitet, Institutionen för Urologi och Andrologi
Systemets namn Infertila män
År 1980–1983
Format
Kommentar Register över infertila män, utredda vid Urologiska kliniken, Regionsjukhuset i Umeå under åren 1980–1983

Universitets- och högskoleämbetet
Arkiv Universitets- och högskoleämbetet, Antagningsbyrån
Systemets namn Centralt antagningssystem A1
År 1977–1992
Format
Kommentar Omfattar läsåren (hösttermin och vårtermin) fr. o. m. höstterminen 1977 t.o.m. vårterminen 1992. För diarienummer avseende enskild läsårsleverans, vänligen kontakta Riksarkivet.

Universitets- och högskoleämbetet
Arkiv Universitets- och högskoleämbetet, Antagningsbyrån
Systemets namn Centralt antagningssystem A2
År 1988–1992
Format
Kommentar Omfattar läsåren (hösttermin och vårtermin) fr. o. m. höstterminen 1988 t.o.m. vårterminen 1992. För diarienummer avseende enskild läsårsleverans, vänligen kontakta Riksarkivet.

Uppsala läns landsting
Arkiv Utredningsenheten
Systemets namn Östhammarsprojektet (Långtidssjukskrivna i Östhammar)
År
Format
Kommentar OBS! Registret har återställts till Regionarkivet i Uppsala.

Uppsala universitet
Arkiv Uppsala Universitet - Institutionen för socialmedicin
Systemets namn Sluten kroppssjukvård i Uppsala sjukvårdsregion 1965–1968. Sjukvårdens konsumenter
År 1965–1968
Format
Kommentar

Uppsala universitet
Arkiv Uppsala Universitet - Institutionen för socialmedicin
Systemets namn Sluten kroppssjukvård i Uppsala sjukvårdsregion 1964–1970. Vårdtillfällen med diagnosen hjärtinfarkt.
År 1964–1970
Format
Kommentar

Uppsala universitet
Arkiv Uppsala Universitet - Pedagogiska institutionen
Systemets namn Självinstruerande metoder i dövundervisningen (SMID)
År 1969–1970
Format
Kommentar

Uppsala universitet
Arkiv Uppsala Universitet - Pedagogiska institutionen
Systemets namn Vuxna handikappades samhällssituation. Synskadade 1971–1980, Hörselskadade 1971–
År 1971–1980, 1971–
Format
Kommentar

Uppsala universitet
Arkiv Uppsala Universitet - Pedagogiska institutionen
Systemets namn Rekrytering till och metoder vid vuxenundervisningen
År 1968–1971
Format
Kommentar Militär- och kvinnosampel (MILIKV), Studiecirkel 1970 (STC 70), Vuxenstuderande 1968 (VUX 68), Vuxenstuderande 1971 (VUX 71), Vuxna 1970 (vux 70)

Uppsala universitet
Arkiv Uppsala Universitet - Pedagogiska institutionen
Systemets namn Studievanornas och studiefärdighetens relativa betydelse i åk 1 i gymnasieskolan (SSIG)
År
Format
Kommentar

Uppsala universitet
Arkiv Uppsala Universitet - Pedagogiska institutionen
Systemets namn Återblick på skolan (ÅPS)
År 1970–1986
Format
Kommentar Projektet ÅPS (Återblick på skolan), elevbakgrund, provresultat, enkätsvar. Elever födda 1963 i Västerås.

Uppsala universitet
Arkiv Uppsala Universitet - Statsvetenskapliga institutionen
Systemets namn Ung i politiken
År
Format
Kommentar Forskningsprojektet Ung i politiken

Uppsala universitet
Arkiv Uppsala universitet, Barn- och ungdomspsykiatriska institutionen
Systemets namn Narkomanpatienter födda 1949-01-01–1955-01-01
År 1970–1971
Format
Kommentar

Uppsala universitet
Arkiv Uppsala universitet, Centralförvaltningen, PUF-avdelningen
Systemets namn Intag till läkarlinjen ht-77 och vt-78
År
Format
Kommentar Personer antagna till läkarutbildning i Uppsala ht77 och vt78

Uppsala universitet
Arkiv Uppsala universitet, Etnologiska institutionen, Ikonoteket
Systemets namn Koder från bildanalyser
År 1960–1989
Format
Kommentar Register över Ikonotekets bildanalyser samt alfabetiskt register (uppslagsord med tillhörande bildkod) till Ikonotekets systematiska kodkatalog

Utlänningsnämnden
Arkiv Utlänningsnämnden
Systemets namn UNion, ärendehanteringssystem
År
Format
Kommentar

Utlänningsnämnden
Arkiv Utlänningsnämnden
Systemets namn Hemsidor
År
Format
Kommentar Extranet 2005, Extranet 2006, Intranet 2006 och Intranet 2007

Utlänningsnämnden
Arkiv Utlänningsnämnden
Systemets namn Ekonomisystem
År 2004–2006
Format
Kommentar