Riksarkivet är en statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet. Utgångspunkten för Riksarkivets uppdrag finns i Tryckfrihetsförordningen, som ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Verksamheten regleras i arkivlagen, i arkivförordningen samt i Riksarkivets instruktion.

Det här gör vi

Inom ramen för vårt uppdrag har vi nationell överblick över hela arkivsektorn. Vi arbetar med att ta emot och bevara arkiv, att göra arkivinformationen tillgänglig och vi besvarar förfrågningar om arkiven och deras innehåll.

Vi reglerar informationshanteringen och utövar tillsyn över statliga myndigheter. Genom vägledning och samverkan ökar vi kunskaperna om hur man hanterar information. Vi arbetar för att öka kunskaperna om arkivens innehåll och funktion i samhället.

Riksarkivet har också hand om statens heraldiska verksamhet och har en vetenskaplig utgivning.

Vårt uppdrag

Riksarkivet är en länk mellan dåtid, nutid och framtid. Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle.

Våra långsiktiga mål

  • Långsiktig tillgång till samhällsviktig information är säkrad
  • Utvecklad tillgänglighet och service
  • Lärande och kommunikativ myndighet
Ansvarig för sidan/kontakt