Riksarkivet är en statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet och har ett särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och arkivvården i Sverige. Riksarkivets uppdrag regleras i arkivlagen, arkivförordningen och i vår instruktion (Förordning med instruktion för Riksarkivet) samt i årliga regleringsbrev med specifika uppdrag. Riksarkivet ska också leva upp till de övergripande målen för den nationella kulturpolitiken.

Läs mer om vad vi gör och hur vi arbetar på sidan Organisation

 

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Arkiv bevaras för att användas och en ökad användning är vår främsta drivkraft. Därför sätter vi användarna och användbarheten i centrum när vi beskriver och vårdar arkiven, när vi gör dem tillgängliga eller när vi reglerar hur de ska hanteras.

Vår mission

Med kunskap och initiativkraft säkerställer vi samhällets arkivinformation och gör den möjlig att använda.

Våra övergripande mål

Riksarkivets verksamheter ska genomsyras av öppenhet, tydlighet, engagemang och långsiktighet, vilket återspeglas i våra mål:

Vi är länken mellan dåtid, nutid och framtid

 • Vi har en bred överblick över arkivverksamheten såväl nationellt som internationellt.
 • Vi är en eftersökt samarbetspartner.
 • Vi är en viktig del av forskningens infrastruktur.
 • Vi utnyttjar ny teknik och nya arenor när vi kommunicerar med användarna.
 • Vi är synliga och tar plats i samhället.
 • Vår kompetens är aktuell och tillgänglig.
 • Våra tjänster uppfattas som relevanta i samhället.

Samhällets arkivinformation är säkrad

 • Vi bevarar och vårdar arkivinformationen rationellt och effektivt så att innehåll och sammanhang säkras.
 • Vi förmedlar vår kompetens inom långsiktigt bevarande.
 • Vi är en resurs för den offentliga förvaltningen i frågor rörande informationshantering.
 • Vi ser dagens myndighetsarkiv som framtidens kulturarv.
 • Våra regler efterlevs och får spridning.
 • Vi sätter normer för fysiskt bevarande och metadatahantering.
 • Vi arbetar för att enskilda arkiv ska ses som samhällets kulturarv och få en tydlig legal status.

Arkiven är tillgängliga för alla

 • Tillgången till arkivens innehåll är säker, enkel och snabb.
 • Vi digitaliserar medvetet och strategiskt.
 • Alla våra arkiv är förtecknade och sökbara.
 • Den digitala informationen tillhandahålls kostnadsfritt och genom ökad självbetjäning.
 • Vi tillhandahåller öppen data och erbjuder möjlighet till länkning till våra digitala resurser.
 • Genom ett utvecklat digitalt stöd och effektiva kanaler besvarar vi frågor om och ur våra mottagna arkiv.
 • Vi tydliggör arkivens innehåll och samband genom arkivguider och andra informationsinsatser.
 • Vi tillgängliggör arkivmaterial för vidareutnyttjande.
 • Vi uppmuntrar andra aktörer att skapa produkter av vårt material.
 • Våra läsesalar och digitala plattformar är kända, tillgängliga och välbesökta.

 

Läs mer om våra uppdrag på sidan Regeringsuppdrag

Ansvarig för sidan/kontakt 
Staben