Denna webbsida är avsedd att informera om det pågående arbetet med FormatE. Frågor om innehållet på sidan eller FormatE kan skickas till formate@riksarkivet.se.

Bakgrund

Projektet FormatE pågick 2018-2019 som en fortsättning av ett mångårigt arbete inom Riksarkivet som kallats ArkivE. FormatE startade som ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att realisera resultat från bland annat ArkivE. Namnet FormatE har behållits för det fortsatta arbete som idag drivs i linjeverksamheten.

Som namnet antyder fokuserar FormatE på format. En handling som kodas till ett  format vid en viss tidpunkt ska kunna avkodas och återges med samma innehåll som vid tidpunkten för kodning. 

Utredningar

Den 1 oktober 2021 skickades ett underlag ut på remiss:

Remissen avslutades den 31 januari 2022. Riksarkivet har haft en intern diskussion om de inkomna remissvaren och om det fortsatta arbetet. Närmast ska en sammanställning upprättas där Riksarkivet formellt besvarar uppkomna frågor. Författningsförslagen kommer också att ses över och vägledningar ska tas fram. När sammanställningen är färdig kommer den att publiceras på Riksarkivets webbplats.

Föreläsningar och presentationer

FormatE presenteras i olika forum. Till exempel på konferenser, seminarier eller möten.

Planerade presentationer 2024

 • Mars
  DLM-forum
 • April
  Arkivforum

Tidigare presentationer

Vägledningar och arbetsgrupper

Allmänna krav

Ett första utkast till manus har tagits fram till en vägledning om beständighet och arkivbeständighet.

Förslag till andra manus att ta fram:

 • om specifikationer, standarder, implementeringar, interoperabilitet och överensstämmelsebedömningar
 • om öppenhet, licenser och patent

Särskilda krav

Bild

För generella fall:

 • Påbörjat ett tidigt utkast till manus för en vägledning om elektroniska bilder för generella fall

För speciella fall – fotografier:

 • Ett första utkast till manus har tagits fram till en vägledning om elektroniska bilder för de speciella fallen av fotografi.

För speciella fall – skanning:

 • Förslag till att ta fram ett utkast till manus för en vägledning om elektroniska bilder för de speciella fallen av skanning.

Informationsformat

För generella fall:

 • Planerad att påbörja under år 2023 ett utkast för vägledning om informationsformat för generella fall.

För speciella fall – elektroniska fakturor:

 • Vägledningen är färdig och ska slutgranskas och eventuellt slutjusteras.

Kontrollfunktion

För generella fall:

 • Påbörjat ett tidigt utkast till manus för en vägledning om gällande rätt.

Rörlig bild och video

För generella fall:

 • Påbörjat ett arbete med att ta fram ett manus till en vägledning om rörlig bild och video för generella fall.
 • En arbetsgrupp är bildad med Musikverket och Svenska filminstitutet.

För speciella fall – "AI-analys":

 • Arbetsgruppen har utökats med SND.

För speciella fall – "Videofångst":

Om arbetsgrupperna

Syftet med att inrätta arbetsgrupper är förbättrad samverkan med offentliga verksamheter med särskild kunskap om att framställa elektroniska handlingar i specifika former och funktioner. Till exempel: bild, ljud, rörlig bild och video.

Målet är att diskussioner i arbetsgrupperna ska bli underlag för det fortsatta arbetet med FormatE. Det kan handla om att se över befintliga eller utfärda nya tekniska krav i föreskrifter, eller att ta fram vägledningar eller annat stöd.

Inledningsvis är avsikten att hålla en informell struktur och låta arbetsgrupperna växa organiskt. Grundläggande är att varje arbetsgrupp har en e-postlista och vid behov kan digitala eller fysiska möten ordnas. Varje arbetsgrupp kan alltså få ett eget upplägg beroende på vilka som deltar och vilka frågor som behandlas.

Riksarkivet kommer erbjuda offentliga verksamheter att delta i arbetsgrupper. Det går också bra att kontakta oss direkt med ett mejl för att meddela ett intresse för att vara med i en arbetsgrupp. Skicka ett mejl till formate@riksarkivet.se.

När en arbetsgrupp inrättas kommer information om den att publiceras här.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Benjamin Yousefi