Idén är att anpassa det nederländska konceptet, som varit framgångsrikt och uppskattat, till ett material som kan komma till nytta inom hela unionen. Riksarkivet deltar i samarbetet. En del av materialet som hittills tagits fram presenteras i filen Archiving by Design (pdf) som hämtas från EU-kommissionens webbplats. I Sverige pågår också sedan december 2022 ett gemensamt utforskande av materialet i ett samarbete mellan Riksarkivet och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Läs mer om samarbetet och om materialet som tagits fram (SKR.se).

Flexibelt analysverktyg

Arkivering by Design är ett analysverktyg som syftar till att förbättra kvaliteten i organisationers digitala arkivering av sin verksamhetsinformation. Det kan tillämpas oberoende av vilken regelmiljö man som arkivbildare befinner sig i. Arkivering by Design kräver inte heller nya eller förändrade regler, utan rör sig på ett konceptuellt plan i kombination med en utarbetad metodologi. Ambitionen är att fungera över hela EU och i hela arkivsektorn. Utgångspunkten är att oavsett arkivlagstiftning och nationell reglering, handlar arkiv och arkivering om att säkerställa tillgänglig och hållbar information  som förvaltas på ett hållbart och tillgängligt sätt.

Koncept och metodik

Arkivering by Design är både en konceptuell plattform och en metodik. För digital arkivering finns två principer eller centrala begrepp: Hållbarhet och Tillgänglighet . I den konceptuella plattformen omvandlas principernas egenskaper till en uppsättning krav som ska säkerställa att den systemmiljö som informationen hanteras och förvaltas i, främjar hållbarheten och tillgängligheten över tid.

Som metod är Arkivering by Design både workshopbaserad och användarfokuserad. Den grundläggande hypotesen i metoden är att uppfyllda behov hos primära och sekundära användare stärker informationens hållbarhet och tillgänglighet – det blir bättre arkiv, helt enkelt. Den nederländska erfarenheten stödjer detta antagande, vilket gör Arkivering by Design till ett exempel på "best practice" på fältet och därför intressant för EU att arbeta vidare med.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sofia Särdquist