Fr.o.m. 1 januari 2013 sker denna bidragsgivning genom myndighetsbeslut efter samråd med Samarbetsrådet för enskilda arkiv vid Riksarkivet. (Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv som fördelade statligt stöd till enskild arkivverksamhet i landet har upphört i och med övergången till kultursamverkansmodellen.)

Samarbetsrådet för enskilda arkiv vid Riksarkivet

Samarbetsrådet för enskilda arkiv är ett nationellt samverkans- och samrådsorgan som inrättades 2013. Rådet ska genom samarbete mellan Riksarkivet och den enskilda arkivsektorns organisationer främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet. Rådet utgör ett forum för informations- och meningsutbyte samt i förekommande fall för nationell samordning. Vidare fungerar samarbetsrådet som samrådsorgan när det gäller Riksarkivets bidragsgivning till enskilda arkiv. Rådet består av riksarkivarien som är ordförande och åtta andra ledamöter enligt följande:

Ordförande: Karin Åström Iko, Riksarkivarie

Ledamöter

  • Riksarkivet:  Anna-Karin Hermodsson, avdelningschef för Nationella divisionen, Maud Almström-Blom, samordnare f. enskilda arkiv, Nationella divisionen
  • Svenska arkivförbundet: Eva Sjögren Zipsane, ordförande, Erik Åström, vice ordförande, Per Lundin, arkivchef Blekingearkivet och utvecklingsansvarig på Sv. Arkivförbundet

Stöd som kan sökas

  • Bidrag som lämnas enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet som för närvarande omfattar endast Föreningsarkiven i Stockholms län och Föreningen Stockholms Företagsminne .
  • Bidrag till enskilda arkivinstitutioner och dito föreningar samt organisationer med verksamheter av rikskaraktär vilka inte omfattas av kultursamverkansmodellen avseende statens bidragsgivning till regional kulturverksamhet.

Riksarkivets riktlinjer och prioriteringar avseende bidragsgivning till enskilda arkiv samt krav avseende redovisning framgår av dokumentet nedan.

Riktlinjer och prioriteringar avseende bidragsgivning till enskilda arkiv


Vissa arkiv kan inte längre få stöd från Riksarkivet

Med undantag av Stockholms län har alla regioner/län anslutit sig till kultursamverkansmodellen. Regionala enskilda arkiv, de inom Stockholms län undantagna, får således statsbidrag i enlighet med denna modell. Se Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Bidragsgivningen avseende 2019 och tidigare

Riksarkivets bidragsgivning framgår av besluten nedan.

Bidragsgivningen avseende 2021

Datum för sista ansökningsdag avseende statsbidrag är den 1 december 2020. Ansökan ska skickas till Riksarkivet, Att: Maud Almström Blom, Box 12541, 102 29  Stockholm.

Ansökningsblankett

Ansökningsformulär

Beslut om bidragsfördelning och Samarbetsrådets protokoll

Samarbetsrådets protokoll 2020-02-06

Samarbetsrådets protokoll 2019-10-18

Beslut om arbetsordning för Samarbetsrådet för enskilda arkiv 2020-01-01

Beslut om Riksarkivets fördelning av bidrag till enskild arkivverksamhet 2020

Beslut om Riksarkivets fördelning av bidrag till enskild arkivverksamhet 2020 - tilläggsbeslut

Samarbetsrådets protokoll 2019-02-04

RB bidrag enskilda arkiv 2019-02-04

Samarbetsrådets protokoll 2018-10-11

Samarbetsrådets protokoll 2018-02-01

RB bidrag enskilda arkiv 2018-02-01

Samarbetsrådets protokoll 2017-09-08

Samarbetsrådets protokoll 2017-01-26

RB bidrag enskilda arkiv 2017-01-27

Samarbetsrådets protokoll 2016-10-14

Samarbetsrådets protokoll 2016-01-29

RB bidrag enskilda arkiv 2016-01-29

RB bidrag enskilda arkiv 2015-01-30

Samarbetsrådets protokoll 2015-01-30

RB bidrag enskilda arkiv 2014-01-31

Samarbetsrådets protokoll 2014-01-31

RB bidrag enskilda arkiv 2013-02-05

Samarbetsradet Protokoll 2013-02-01.pdf

Samarbetsradet Arbetsordning 2013.pdf

Enskilda nämndens protokoll

Protokoll från enskilda nämndend möte

Protokoll från enskilda nämndens möte 31 januari 2012

Protokoll från enskilda nämndens möte 4 oktober 2011

Protokoll från enskilda nämndens möte, 20 januari 2011

Protokoll från enskilda nämndens möte, 30 september 2010

Protokoll från enskilda nämndens möte, 28 januari 2010

Protokoll från enskilda nämndens möte, 1 oktober 2009

Protokoll från enskilda nämndens möte, 28 januari 2009

Ansvarig för sidan/kontakt 
Maud Almström Blom