FGS:er är specifikationer som beskriver hur information ska struktureras, märkas med metadata och paketeras när den överförs mellan olika verksamhetssystem eller till ett e-arkiv. De kan användas vid informationsutbyten, vid byten av system och som underlag vid utveckling av e-tjänster.

FGS:erna utgör tekniska specifikationer för struktur och innehåll. De är inte några fullständiga kravspecifikationer för att kunna genomföra utveckling eller upphandling, däremot bör de ligga till grund för systemlösningar och e-tjänster som tas fram av leverantörer eller av myndigheter, enskilt eller i samarbete, och då ingå som en del av en komplett kravspecifikation.

Arbetet med att införa FGS:erna bör ske i ett införandeprojekt hos den egna organisationen.

FGSmodell

Syftet är att förenkla vid organisationers informationsutbyten, byten av verksamhetssystem, publicering av informationsmängder samt vid e-arkivering av information.