Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut för en viss myndighet - RA-MS

Myndighetsspecifika föreskrifter eller beslut krävs i följandStruktur över RA-MS:are fall:

  • Gallring av handlingar som inte omfattas av generella gallringsföreskrifter (RA-FS) eller regler i registerförfattningar. I vissa fall föreskrivs att handlingarna får återlämnas till ingivaren som alternativ till gallring.
  • Undantag från generella regler, d.v.s. undantag från RA-FS, t.ex. om utformning av arkivlokaler eller format för elektroniska handlingar. Riksarkivet kan även i vissa fall föreskriva om undantag från gallring, d.v.s. bevarande, av handlingar som annars skulle gallras med stöd i registerförfattning.
  • Utlån av arkivhandlingar från en myndighet för annat än tjänsteändamål.

 

Läs mer om ansökan om gallring på sidan Värdera och gallra under Vägledning om arkivhantering

Sök i RA-MS databasen