Riksarkivet har enligt sin instruktion överinseende över den offentliga arkivverksamheten. Det innebär att utvecklingen inom hela den offentliga förvaltningen ska följas och att vi verkar för en ökad enhetlighet och samordning mellan den statliga och kommunala arkivhanteringen.

Får man gallra visselblåsarhandlingar?

Det finns inte några generella regler om gallring av handlingar som tillkommer genom visselblåsarlagen.
Mer om gallring inom visselblåsning

Föreskrifter

När det gäller statliga myndigheter ansvarar Riksarkivet för utveckling, normering (RA-FS och RA-MS) av informations- och arkivverksamheten.

Tillsyn

Riksarkivet utövar även tillsyn över myndigheternas regelefterlevnad och ger råd i arkivfrågor.

Leveranser

Riksarkivet har även som uppgift att ta emot, bevara och tillhandahålla arkiv som överlämnats från statliga myndigheter.

Regeringsuppdrag om digital infra­struktur (Ena)

Myndigheten för digital infrastruktur (DIGG) leder arbetet med att etablera en förvaltnings­gemensam digital infra­struktur. Infrastrukturen består i huvudsak av ett antal så kallade byggblock. Riksarkivet har ansvar för byggblocket metadata­hantering och kompetens­området arkiv.

Förvaltningsgemensamma speci­fikationer

Riksarkivet arbetar med att förvalta Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) som underlättar informationsöverföring mellan olika verksamhetssystem och mellan verksamhetssystem och e-arkiv.

Rekommendationer med anledning av Corona-pandemin

Corona-pandemin är en global kris med stor påverkan på det svenska samhället. Dokumentation från den här tiden är samhällsviktig information som måste tas tillvara och bevaras. Detta för att det i framtiden ska gå att få en komplett bild av Sveriges insatser för att möta och hantera krisen.