Riksarkivet har enligt sin instruktion överinseende över den offentliga arkivverksamheten. Det innebär att utvecklingen inom hela den offentliga förvaltningen ska följas och att vi verkar för en ökad enhetlighet och samordning mellan den statliga och kommunala arkivhanteringen.

Föreskrifter

När det gäller statliga myndigheter ansvarar Riksarkivet för utveckling, normering (RA-FS och RA-MS) av informations- och arkivverksamheten.

Tillsyn

Riksarkivet utövar även tillsyn över myndigheternas regelefterlevnad och ger råd i arkivfrågor.

Leveranser

Riksarkivet har även som uppgift att ta emot, bevara och tillhandahålla arkiv som överlämnats från statliga myndigheter.

Förvaltningsgemensamma speci­fikationer

Riksarkivet arbetar med att förvalta Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) som underlättar informationsöverföring mellan olika verksamhetssystem och mellan verksamhetssystem och e-arkiv.

Rekommendationer om utökat bevarande vid kriser

Extraordinära händelser och andra kriser med påverkan på samhället motiverar ett utökat bevarande. Ofta finns ett stort intresse av att kunna utvärdera åtgärder och utkräva ansvar. Då är det viktigt att det finns arkiv som kan berätta krisernas omfattning och konsekvenser.

Får man gallra visselblåsarhandlingar?

Det finns inte några generella regler om gallring av handlingar som tillkommer genom visselblåsarlagen.
Mer om gallring inom visselblåsning