Datamängd: Hushållens energianvändning
Tid: 1975–1976
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: PDM
Publicerad: 2022-04-19
Uppdaterad: –
Hushållens energianvändning 1975–1976

Syftet med undersökningen, som genomfördes under "eldningssäsongen" 1975–76, var inte att uppskatta den enskildes faktiska konsumtion av energi mätt i siffror. Tanken var heller inte om de undersökta hushållen försökte följa påbuden om att spara eller inte, även om mätning av energikonsumtionsbeteende givetvis kan ge indikationer om konsumtionsmönster och dess utveckling. Det var själva vanorna som skulle undersökas och inga frågor om huruvida vanorna påverkats av kampanjerna ingick heller i det utskickade frågeformuläret.

Hushållens energianvändning 1975–1976

"Kompiskörs" det till arbetet?

I ett tidigare skede hade alltså undersökts hur folket reagerat på de omfattande kampanjerna (du hittar data från den undersökningen på sidan energisparkampanjer) men nu handlade det som sagt om det vardagliga beteendet, hur vanligt folk använde energi i sina hem och på väg till arbete eller skola. Hur ofta badades det i badkar? Vädrade man snabbt och effektivt eller snarare länge? Ställde man kanske möbler framför element? Något som sägs kunna påverka temperaturen, och därmed givetvis uppvärmningen, av hemmet.

Tre delundersökningar

Hushållens energianvändning 1975–1976, brochyrer

De tre undersökningarna (oktober 1975, januari–februari 1976 samt mars–april 1976) genomfördes av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Energisparkommittén genom att blanketter skickades ut till ca 800 slumpmässigt utvalda hushåll per delundersökning. Undersökningsunderlaget var olika för varje del i undersökningen och således var de utvalda hushållen alltså unika för vardera en av de tre delundersökningarna. Mätningens mål var att ge en beskrivning av konsumtionen och synliggöra eventuella mönster i energiförbrukningen som skulle kunna tolkas som besparande. Dessutom medgav undersökningen i någon mån att olika gruppers och hushållstypers konsumtion jämfördes då frågor om hushållssammansättning, bostadstyp och geografisk hemvist ingick.

Arkivinformation
Arkiv: Statistiska Centralbyrån
Serie i NAD: SE/RA/420401/87/6/3/M 1
Länk i NAD: https://sok.riksarkivet.se/arkiv/wntZaggpLK2Squd6qlUP81