Datamängd: Svenskt Biografiskt lexikon
Tid: 1917–
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2024-05-13
Uppdaterad: –

SBL är ett alfabetiskt verk och till dags dato har arbetet kommit fram till bokstaven S. Personer eller släkter som har namn som inleds med bokstaven T–Ö finns alltså inte i registret än, men nya artiklar läggs till så fort de är klara.

Arbetet med SBL påbörjades redan 1917 och sedan tidigt 1960-tal utförs arbetet i statlig regi. Fram till år 2024 har 34 stycken band publicerats, vardera bestående av 800 sidor. Hittills har över 9 000 släkt- och personartiklar publicerats på sammanlagt cirka 27 200 sidor, vilket gör SBL till ett av de största uppslagsverken i Norden.

Sedan ett antal år finns SBL gratis tillgängligt som en sökbar databas på Internet, och nu finns också möjligheten att ladda ner databasen.

Vilka hamnar i SBL?

DiagramSBL tar med personer som varit verksamma i Sverige, eller som verkat för Sverige utomlands. Endast avlidna kan numera bli biograferade, men i de tidigare volymerna (till och med band 11) förekom även artiklar om levande personer.

Men vilka personer förtjänar att komma med i Svenskt biografiskt lexikon? Och varför? Det finns inget enkelt svar på den frågan och i slutändan blir bedömningen subjektiv. Yrkesmässigt är det personens gärning som väger tyngst vid urvalet, inte titlar eller positioner. Dock tas kungar, drottningar, statsministrar, ärkebiskopar och fältmarskalkar genomgående med. För övriga görs en värdering av hur betydelsefull personens offentliga gärning har varit i sin tid, eller hur betydelsefull den bedömts av eftervärlden.

Tidsmässigt omfattar SBL ungefär den period som täcks av skriftligt källmaterial och endast en handfull personer som varit verksamma före år 1000 finns biograferade.

Person- och släktartiklar

Varje personartikel består av delar som redaktionen ansvarar för och delar som externa författare bidrar med. Redaktionens delar täcker basfakta som till exempel födelseort, föräldrarnas namn, make/makas namn och biografiska uppgifter om denne/denna. Dessutom ingår en meritförteckning med uppgifter om utbildning och karriär.

För de mer utpräglat biografiska delarna av artiklarna anlitas externa författare, oftast sakkunniga experter och specialister inom aktuellt fält. I den nedladdningsbara versionen av SBL har detta fält, som heter Biografi, avlägsnats med hänvisning till upphovsrättsproblematik. Texterna finns givetvis kvar i webb-varianten av SBL  samt i den tryckta versionen.

Utöver artiklar om personer förekommer även släktartiklar. Här finns uppgifter om släktens ursprung och om släktskapen mellan de släktmedlemmar som behandlats i särskilda personartiklar. Det finns också fristående släktartiklar utan knytning till särskilda personartiklar.

Tabell