Huvudkartoteket (SDHK)

I Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK) är de svenska medeltidsbreven registrerade. Det gäller brev eller uppgifter om brev, som på något sätt berör Sverige och svenska förhållanden från år 817 fram till 1540. Databasen omfattar uppgifter om över 44.000 brev och medger en rad olika sökmöjligheter, bl.a. på personnamn, ortnamn, datum och viktiga sakuppgifter. Det digitala registret bygger ursprungligen på ett kronologiskt kortregister över brevmaterialet, som på 1950-talet började läggas upp till grund för utgivningen av breven i diplomatariet. Kartotekets första digitala version var färdig 1999 efter ett antal år av inskrivningsarbete och publicerades som cd-skiva. Sedan 2003 finns SDHK tillgängligt via internet.

Samtliga brevtexter som hittills har tryckts i Svenskt Diplomatariums huvudserie (till 1381), sidoserien gällande åren 1401–1420 och appendix-volymen Auctoritate Papae har i SDHK gjorts tillgängliga och sökbara. För varje nytt häfte i den tryckta serien läggs brevtexterna till i databasen. I nuläget är omkring 14.000 texter utgivna och inlagda

I SDHK finner man alltid utförliga upplysningar om brevens tradering, d.v.s. hur och i vilken form de har bevarats, och i många fall hänvisningar till litteratur.

I de fall originalbrev förvarade på Riksarkivet har fotograferats digitalt finns de bilderna kopplade till respektive post i SDHK. Ännu så länge gäller det huvudsakligen pergamentsbrev i stora pergamentsbrevsamlingen. Observera att bildernas kvalitet kan variera!

SDHK finns även tillgängligt som nedladdningsbart dataset: riksarkivet.se/psidata/sdhk
Observera att den nedladdningsbara datamängden inte uppdateras lika frekvent som SDHK i söktjänsten.

Sök i SDHK

Att hänvisa till SDHK

Hänvisa på följande sätt till uppgifter om ett brev i databasen:

SDHK nr xxxxx

SDHK = Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, riksarkivet.se/sdhk eller sok.riksarkivet.se/sdhk

Exempel: Gården Valaberga i Gökhems socken i Vilske härad omnämns i SDHK nr 28381 (RAp 1465 25/2).

Observera att SDHK-nr inte är detsamma som DS-nr eller SD-nummer!

DS-nr syftar på numret i den tryckta utgåvan i serien Diplomatarium Suecanum (Diplomatarium Suecanum, I− (Stockholm 1829−)).

SD-nr syftar på numret i den tryckta utgåvan i serien Svenskt Diplomatarium (Svenskt diplomatarium från och med år 1401, I−IV, ed. C. Silfverstolpe & K. H. Karlsson (Stockhom 1875−1904)).

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg