Börja forska i arkiv: enskilda arkiv

På Riksarkivet finns mer än 80 000 hyllmeter enskilda arkiv, dvs. arkiv efter personer, släkter, gårdar, organisationer, företag, tidningar, stiftelser, akademier och fonder med flera. Det rör sig om arkiv och handlingar som har bedömts vara av särskilt intresse för forskning och kulturarv.

Var finns arkiven?

På landsarkiven finns enskilda arkiv med proveniens från deras respektive geografiska upptagningsområde. Avdelningarna i Marieberg och Arninge i Stockholm förvarar enskilt arkivmaterial av s.k. nationellt intresse – oftast efter organisationer, personer m.fl. med verksamhet på nationell eller central nivå. Krigsarkivet har enskilda arkiv med anknytning till försvaret.

Genom Riksarkivets söktjänst kan du få reda på vilka enskilda arkiv som finns på Riksarkivet och vid vilken avdelning de är förvarade.

Sök i arkiven - Riksarkivets söktjänst

Tillgänglighet

Handlingarna i de enskilda arkiven som förvaras vid Riksarkivet är inte allmänna handlingar oavsett om de är depositioner eller gåvor. Detta innebär att lagstiftningen om offentlighet och sekretess inte gäller för enskilda arkiv.

Riksarkivet strävar efter att i möjligaste mån göra arkiven tillgängliga för användarna, men det finns enskilda arkiv där tillgängligheten är begränsad eller villkorad av olika skäl. Tillgängligheten till enskilda arkiv regleras i huvudsak genom avtal mellan Riksarkivet och deponenterna/givarna. Villkoren kan se olika ut. I vissa fall är det deponenten som utfärdar tillstånd för forskare att ta del av ett arkiv, i andra fall har man överlåtit denna befogenhet till Riksarkivet. Vid behov förmedlar Riksarkivet kontaktuppgifterna till aktuell tillståndsgivare. Observera att endast skriftligt tillstånd accepteras i Riksarkivets läsesalar.

Inför ett besök i någon av våra läsesalar bör man, genom Riksarkivets söktjänst eller genom att kontakta oss, ta reda på vad som gäller för arkivet som man önskar ta del av.

Kontakta och besök oss

Ansvarig för sidan/kontakt