De samhällsviktiga arkiven” är namnet på en seminarieserie från Riksarkivet med fokus på demokrati, att dokumentera det extraordinära, informationssäkerhet och arkivförvaltning. Seminarieserien livesändes under oktober 2020.

För att möta vår tids utmaningar belyser årets tema arkivens roll i demokratin och i samhället. Utmaningar som till exempel ökat bevarande med anledning av Corona-pandemin, digitalisering, informationssäkerhetsmässiga aspekter och riktigt långvarigt bevarande av samhällsviktig information.

Riksarkivets årliga konferens för informationshantering ersattes i år av en serie webbsända seminarier med presentationer och samtal om de samhällsviktiga arkiven.
Med serien "De samhällsviktiga arkiven" lyfter Riksarkivet och inbjudna talare fram spännande perspektiv och behandlar aktuella frågor om arkivverksamhet i såväl offentlig som enskild sektor.

Här kan du se de efterpublicerade seminarierna med undertexter:

 
Karin Åström Iko
Karin Åström Iko

Riksarkivarien har ordet

Karin Åström Iko öppnar seminarieserien och talar om arkivutmaningar framåt i ljuset av arkivutredningen och remissen av den. Hon är Sveriges riksarkivarie och leder Riksarkivets arbete sedan 2016.
 

Espen Sjøvoll
Espen Sjøvoll

Demokratin och arkiven, en fråga om tillit

Espen Sjøvoll är avdelingsdirektör på det norska Arkivverket med ansvar for tillsyn, bevarande och gällring, standarder, samt vägledning till norsk offentlig förvaltning och privata arkivbildare. Han undersöker hur arkivprofessionen och arkivariens roll förändras då samhället digitaliseras och gårdagens metoder inte längre löser problemen idag och i framtidenEspen ingck också i arbtetet med utformningen av förslaget till nya arkivlag i Norge 2019.
 

Erik Borglund
Erik Borglund

När och hur skall vi gå tillväga för att lära från vår historia när det gäller krishantering?

Erik Borglund är professor i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Erik har forskat om vad som internationellt beskrivs som "current recordkeeping" i 16 år. Fokus har varit informationsförvaltning i samhällskritisk verksamhet, primärt polisen. De senaste 10 åren har Erik fokuserat på informationsförvaltning under samhälleliga kriser som exempelvis skogsbränder, terrorhändelser och översvämningar.
 

Anna Karin Hermodsson
Anna Karin Hermodsson

Panelsamtal "Framtidens arkivfrågor"

Samtal mellan Karin Åström Iko, Erik Borglund och Espen Sjøvoll om framtidens arkivfrågor, i relation till demokratiarbete, tillit och krishantering. Samtalet leds av Anna Karin Hermodsson som är ställföreträdande riksarkivarie.
 

Karin Sjöberg
Karin Sjöberg

Dokumentation i samband med flyktingmottagandet 2015

Karin Sjöberg, arkivpedagog vid Malmö stadsarkiv, berättar om projektet och vikten av samtidsdokumentation. Under 2015 kom 163 000 människor på flykt till Sverige. I ankomststaden Malmö märktes flyktingströmmen på flera sätt och tusentals människor inom såväl det offentliga som det civila samhället involverades. Hösten var en extraordinär händelse som kommer att gå till historien.
Vilka avtryck har det satt i människors minnen? Vilka spår har det lämnat efter sig i våra arkiv? Vad kan arkiven göra för att hjälpa framtida forskare att hitta svaren på sina frågor?

Karin Sjöberg arbetar som arkivpedagog på Malmö stadsarkiv. Med en fil.kand. i etnologi har Sjöberg vid flera tillfällen under sitt yrkesverksamma liv arbetat med samtidsdokumentation och minnesinsamlingar på såväl arkiv som museer. Under 2013–2015 samlade hon in minnen från krigsåren vilket resulterade i boken "På gränsen mellan krig och fred. Minnesbilder från Malmö 1939–1945". År 2016–2018 genomförde Sjöberg dokumentationsprojektet "Ankomst Malmö – om flyktingmottagandet i Malmö hösten 2015". Våren 2020 satte hon igång skrivuppropet "Corona – vår tids pandemi".
 

Peter Sivervall
Peter Sivervall
Petra Dornbusch
Petra Dornbusch
Fredrik Lindberg
Fredrik Lindberg

Nytt inom Riksarkivets normering och tillsyn

Peter Sivervall är chef för avdelningen för informationshantering och Petra Dornbusch (chef för tillsynsenheten) och Fredrik Lindberg, (tf. enhetschef för enheten för utredning och utveckling) berättar om vad som är nytt och på gång. Riksarkivet informerar om rekommendationer för bevarande av corona-relaterad information och om pågående regeringsuppdrag. Vidare informeras om generella föreskrifter (RA-FS) och vägledningar samt om omställning för tillsynsverksamheten inklusive pågående och kommande inspektioner.
 

Catharina Dahlgren
Catharina Dahlgren
Jeanette Nilsson
Jeanette Nilsson

Vad blir arkivariens roll när AI tar över?

AI påverkar stora delar av vårt samhälle. Därför är det viktigt att vi skaffar oss kunskap om hur vi vill använda de möjligheter som AI ger och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Catharina Dahlgren är innovationsledare på Riksarkivet. Hon har arbetat med AI-frågor på myndigheten sedan 2018. Det har resulterat i utredningen KAM2018 som behandlar AI:s potential för Riksarkivet och arkivsektorn i stort. Den handlar också om AIRA-projektet som bland annat testade att använda vissa typer av AI för att klassificera och indexera skannade arkivhandlingar.

Jeanette Nilsson är civilingenjör från Luleå tekniska universitet och har arbetat med näringslivsfrågor nationellt, regionalt och lokalt. Under fem år arbetade hon som lobbyist i Bryssel och har ett stort engagemang för att lyfta fram Sveriges möjligheter att ta ledningen. Jeanette arbetar på RISE som AI Ecosystemdriver och leder AI-agendan för Sverige.
 

Moa Ranung
Moa Ranung
Magnus Geber
Magnus Geber

Kraftsamling för digitalt kulturarv – samverkansplattformen Digisam visar vägen

Digisam är en plattform för samverkan där 22 statliga aktörer tillsammans arbetar för ett digitalt kulturarv. Genom Digisam skapas nätverk över organisationsgränser, nationell vägledning på området digitalt kulturarv och inte minst stärkt samverkanskultur.

Du får veta mer om framgångsfaktorer för samverkan och vilka av Digisams resultat som kan vara till nytta för dig som arbetar på ett arkiv. Dessutom får du ett smakprov ur den vägledning kring digitalt bevarande som en av Digisams arbetsgrupper just nu tar fram.

Moa Ranung är samordnare vid Digisams sekretariat. Magnus Geber är utredare vid Riksarkivet, en av Digisams medverkande organisationer, och har jobbat med digitalt bevarande under lång tid.
 

Fia Ewald
Fia Ewald

Informationssäkerhet som stöd för det långsiktiga bevarandet

Idag saknas en strategi för det långsiktiga bevarandet av samhällets information. Informationssäkerhetsperspektivet kan ge viktiga pusselbitar till en sådan strategi men även för hur man ska klara av bevarandet med autenticitet i ett kortare perspektiv.

Fia Ewald är en klassisk institutionsarkivarie som genom åren vandrat över till informationssäkerhet. Numera konsult, tidigare bland annat landstingsarkivarie och enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
 

Patrik Höij
Patrik Höij

Att dela elektroniska system med andra – ansvar och arkivbildning

Många myndigheter är vana vid att hantera delade systemlösningar, för andra kan det bli en helt ny företeelse. Patrik Höij lyfter fram olika aspekter på att dela informationssystem med andra och några saker som det kan vara bra att tänka på i sådana samarbeten. Innehållet bygger på ett utredningsarbete som tillsynsenheten vid Riksarkivet gjorde under 2019.

Patrik arbetar som arkivarie på Riksarkivet och tillhör där tillsynsenheten inom avdelningen för informationshantering.
 

Anastasia Pettersson
Anastasia Pettersson

Riktigt långsiktigt bevarande av samhällsviktig information – kärnbränslehantering

Om konsten att tala med framtiden. Svensk kärnbränslehantering, SKB har behov att bevara dokument och data i 100 000 år utan att det förvanskas eller glöms bort. Vilka arkiv finns det i Sverige som har förutsättningar för att emot och bevara SKB:s information, åtminstone hundratals år in i framtiden och vilken grundläggande information behöver företaget bevara? Vilka lösningar ska väljas? Meddelanden huggna i sten? Ständigt uppdaterade arkiv i tidens teknik på en isfri plats? Symboler som signalerar fara? Betyder en bild i dag samma sak om 100 000 år? Hur länge förstår svenskar svenska? Dessa frågor och mycket annat försöker SKB finna svar på.

Anastasia Pettersson arbetar som ansvarig för Arkiv & registratur på SKB. Hon är också ordförande i Näringslivets Arkivvård, projektledare, författare och ansvarig utgivare för NLA:s böcker och publikationer sedan 2006 samt jurymedlem i Årets Arkiv.