Tillämpa föreskrifter och beslut

Varje myndighet ansvarar själv för hur man väljer att organisera sin arkivverksamhet och vilka ekonomiska och personella resurser som ska tilldelas arkivverksamheten. Myndigheten ansvarar själv för att kunskap och kompetens finns för att praktiskt kunna tillämpa Riksarkivets föreskrifter på arkivområdet. Som stöd finns bl.a. vägledningar.
Läs mer om Vägledning om arkivhantering

Kontakta Riksarkivet

Myndigheten har ett ansvar för att ta kontakt med Riksarkivet när det gäller

  • gallring i registerlagar,
  • leveranser eller överlämnande av arkivhandlingar till Riksarkivet eller annan myndighet,
  • komplicerad arkivbildning,
  • nybyggnad eller ombyggnad av arkivlokaler,
  • allvarliga eller omfattande skador på arkiv eller arkivhandlingar samt
  • överlämnande av arkivhandlingar oavsett medium till Riksarkivet eller annan myndighet. 

Skador av allvarlig art kan vara orsakade av vattenläckage, kemikalieutsläpp, skadedjur, sabotage eller åverkan. Skadorna kan exempelvis ha uppkommit på

  • arkivlokaler eller intilliggande lokaler, 
  • papper och alla andra medier såsom ritfilm, videoband, mikrofilm och analog ljud och bild.

Riksarkivet kan då skador uppkommit lämna särskilt yttrande om åtgärder som vidtagits eller bör vidtas. Anmäl en skada

Läs mer om arkivlokaler

Ansvarig för sidan/kontakt