Filtrera information
Antal träffar: 331

Sökresultat

Datum
Remissvar
2024-04-29

Riksarkivets yttrande över betänkandet En reform för datadelning

Riksarkivet delar utredningens bedömning att det finns ett behov av en sam-lad nationell styrning för att uppnå interoperabilitet vid datadelning. Riksarkivet anser dock att frågor om bevarande och återutnyttjande av data över tid behöver utredas innan förslaget görs till föremål för lagstiftning. Riksarkivet lämnar även synpunkter på utredningens delar om specifikationer för informationsutbyte, styrning och organisering samt speciallagstiftning.

Riksarkivets yttrande över betänkandet En reform för datadelning


2024-04-29

Riksarkivets yttrande över Konsumentverkets och Fastighetsmäklarinspektionens redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring

Riksarkivet har ingenting att erinra mot vad som framgår av rapporten utöver att den informationshantering som följer av arkivlagstiftningen inte tas upp.

Riksarkivets yttrande över Konsumentverkets och Fastighetsmäklarinspektionens redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisat-ionsförändring


2024-04-29

Riksarkivets yttrande över remiss om ändring i 2 kap. 17 § vägmärkesförordningen (2007:90) av märke F 10 Platsmärke

Riksarkivet har inte någonting att erinra mot föreslaget till ändring i 2 kap. 17 § Vägmärkesförordning (2007:90)

Riksarkivets yttrande över remiss om ändring i 2 kap. 17 § vägmärkesförordningen (2007:90) av märke F 10 Platsmärke


2024-04-22

Riksarkivets yttrande över promemorian En utvidgad insamling och utlämning av djurhälsodata

Riksarkivet har synpunkter på förslaget till gallringsbestämmelser i promemorian.

yttrande över betänkandet Framtidens dataskydd


2024-04-15

Riksarkivets yttrande över betänkandet Framtidens dataskydd – Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden

Riksarkivet ser positivt på utredningens förslag att göra en tydlig uppdelning mellan arkivrättsliga bestämmelser och dataskyddsbestämmelser. Riksarkivet har synpunkter på bestämmelserna kring vissa typer av behandling av uppgifter.

Riksarkivets yttrande över betänkandet Framtidens dataskydd – Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden


2024-03-26

Riksarkivets yttrande över Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58)

Riksarkivet avstyrker utredningens förslag till lag om samverkan på kulturområdet, förslag till förordning om statsbidrag till kulturverksamhet i samverkan och förslag till förordning om samverkansstöd och utvecklingsbidrag.

Riksarkivets yttrande över SOU 2023:58 Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun


2024-01-31

Riksarkivets yttrande över delbetänkandet En säker och tillgänglig statlig e-legitimation

Riksarkivets yttrande över delbetänkandet En säker och tillgänglig statlig e-legitimation

Riksarkivets yttrande över delbetänkandet En säker och tillgänglig statlig e-legitimation


2024-01-29

Riksarkivets yttrande över betänkandet Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning

Riksarkivets yttrande över betänkandet Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning

Riksarkivets yttrande över betänkandet Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning


2024-01-29

Riksarkivets yttrande över delbetänkandet En säker och tillgänglig statlig e-legitimation

Riksarkivets yttrande över delbetänkandet En säker och tillgänglig statlig e-legitimation

Riksarkivets yttrande över delbetänkandet En säker och tillgänglig statlig e-legitimation


2024-01-29

Riksarkivets yttrande över Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

Riksarkivets yttrande över Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

Riksarkivets yttrande över Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)