De tre stiftelserna Riksarkivets samfond, Riksarkivarie Åke Kromnows jubileumsfond och Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond har ett gemensamt ansökningsförfarande och sista ansökningsdag är den 28 februari varje år. Nedan kan du läsa mer om de villkor som gäller för respektive fond och om hur ansökan går till.

2023 års utlysning öppnar i mitten av januari. Ansökningshandlingar kommer då att göras tillgängliga på denna webbplats.

Stiftelsen Riksarkivets samfond

Riksarkivets samfond för vetenskapligt ändamål inrättades 1990 genom sammanslagning av flera mindre fonder. Av de sammanslagna fonderna avsåg två, som sammanlagt bidrog till 46 procent av kapitalet, utgivningen av Svenskt Diplomatarium medan en tredje (resterande 54 procent) avsåg ”vetenskapligt ändamål”. Utdelningen av fondens överskott fördelas därefter.

Ger bidrag till 

 • Utgivning av Svenskt Diplomatarium och andra historiska handlingar
 • Arkivvetenskapliga studier och studieresor.

Kan sökas av

 • Enskilda och juridiska personer, föreningar, myndigheter etcetera  för vetenskapligt ändamål.

Kontaktperson

 • Ulf Jönson, telefon 010-476 71 24, E-post: ulf.jonson[at]riksarkivet.se

Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond

Åke Kromnow var historiker, kansliråd och riksarkivarie åren 1965-1979. Fonden inrättades 1974.

Ger bidrag till

 • Svenskt arkivväsen i vidaste mening, svensk folkminnesvård och humanistisk forskning med anknytning till svenska arkiv och museer.

Kan sökas av

 • Enskilda och juridiska personer, föreningar, myndigheter etcetera

Kontaktperson

 • Kontaktperson under tillsättning.

Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond

Ingvar Andersson var historiker och riksarkivarie 1950-1965. Fonden instiftades på hans initiativ 1959.

Ger bidrag till 

 • Historisk och arkivvetenskaplig forskning inom det svenska arkivväsendet.

Kan sökas av

 • Enskilda personer verksamma vid svenska arkivinstitutioner samt studenter och forskare inom arkivvetenskapligt relevanta områden. Vid särskilda skäl kan dock även annan enskild eller juridisk person komma ifråga.

Kontaktperson

 • Sara Grut, telefon 010-476 89 24, e-post: sara.grut[at]riksarkivet.se

Ansökningsförfarande och villkor

 • Utlysningsperioden är i januari-februari årligen.
 • På ansökningsblanketten kan du ansöka till alla tre stiftelser samtidigt. Stipendierna kan tilldelas flera sökande.
 • Bidrag ges inte till konferensresor. Nedan kan du ta del av exempel på tidigare beviljade ansökningar.
 • Till ansökan om tryckbidrag ska offert bifogas.
 • Ansökningarna till de tre fonderna bereds gemensamt.
 • Beslut fattas av stiftelsernas styrelser under april månad

Exempel på tidigare beviljade ansökningar

Magisterstudien Från personlig egendom till allmän handling. Arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata vid svenska universitet. (2020)

Arbete med att spåra upp och för framtiden rädda gårdsarkiv med handlingar äldre än 1750 från Jämtland och Härjedalen. (2020)

Projektet ”Pass i Sverige i äldre tid”, om passystemets framväxt och förändringar i Sverige i ljuset av sociala, ekonomiska och politiska villkor och samhälleliga ideologier samt tekniska förutsättningar. (2018)

Omkostnader i samband med publicering av Christfrid Gananders handskrift Undersökning om De så kallade TATTARE eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens, Deras härkomst, lefnadssätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Sverige. (2018)

Forskning och resor avseende projektet ”Hav – Handlingar – Samlingar. Materiella och immateriella spår efter västsvenskt havsfiske i arkiv och museisamlingar”. (2017)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Staben