Riksarkivets beståndsöversikt och arkivguider för skolområdet

 • I Riksarkivets beståndsöversikt, d. 1-8 (1993-2006) presenteras arkiv och samlingar i Riksarkivet Marieberg och Arninge (inklusive Slottsarkivet).
 • Till hjälp för den som vill forska om skolan finns även följande arkivguider: Lars Wickströms Skolväsendets källor: en vägledning till skolforskning i Riksarkivet, utgiven 2011, och Kunskapens källa: en guide till läroverksarkiv med föregångare vid Landsarkivet i Uppsala av Germund Larsson, utgiven 2011.

Uppslagsverk och översiktsverk om skolan

 • Sammanfattande artiklar om skolans historia finner man i Nationalencyklopedin och i Nordisk familjebok, 2. uppl., 1904-1926. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid innehåller bl. a. artiklar om den medeltida skolan i Sverige.
 • Översiktsverken Den svenska historien i tio band utarbetat under ledning av Jan Cornell, 1966-1968 (senare upplagor finns), och Sten Lindroths Svensk lärdomshistoria, bd 1-4, 1975-1981 (senare upplaga finns), innehåller flera artiklar om skolväsendets historia.
 • Svenskt biografiskt lexikon, SBL, innehåller artiklar om personer, bl. a. sådana som har varit föregångare inom skolområdet. Här finner man uppgift om var man kan finna den aktuella personens efterlämnade papper, om sådana finns, och om hans/hennes tryckta arbeten samt hänvisningar till litteratur.
 • Sveriges statskalender utkom årligen från 1876 fram till 2010 och innehåller förteckningar över högre statliga tjänsteinnehavare. Tjänstemän vid universitet, gymnasier, läroverk, folkskolor och folkhögskolor redovisas fram till 1966. Statskalenderns föregångare utkom från mitten av 1700-talet; dessa äldre kalendrar finns endast på ett fåtal offentliga bibliotek.

Följande arbeten är ett urval översiktsverk som uteslutande behandlar skolområdet.

 • Brandell, Georg: Svenska undervisningsväsendets och uppfostrans historia, del 1-2. Lund: Gleerup, 1931.
 • Lindmark, Daniel: Uppfostran, undervisning, upplysning: linjer i svensk folkundervisning före folkskolan. Umeå : Institutionen för religionsvetenskap, Univ., 1995
 • Marklund, Sixten: Skolväsendets centrala ledning: från Gustav Vasa till Skolverket. Uppsala : Fören. för svensk undervisningshistoria, 1998.
 • Richardson, Gunnar: Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu. 8. rev. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010
 • Sjöstrand, Wilhelm: Pedagogikens historia, del II-III:2. Lund : Gleerup, 1958-1965.
 • Svenska folkskolans historia under redaktion av Viktor Fredriksson, del 1-6. Stockholm: 1940-1971.
 • Utbildningshistoria: en introduktion Esbjörn Larsson, Johannes Westberg (red.). 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

Den som vill finna författningar på skolområdet hänvisas till den sammanställning som finns i bilaga 2 på s. 193-201 i Lars Wickströms arkivguide Skolväsendets källor. Skolutredningar finns redovisade i kapitlet om skolpolitiken (s. 68-94) i samma bok.

Läroplaner

 • En läroplan består av riktlinjer för skolornas arbete. Nu gällande läroplaner finner man på Skolverkets hemsida.
 • Läroplanerna är publicerade i Svensk författningssamling, SFS, Skolöverstyrelsens författningssamling, SÖ-FS (1977-1990) respektive Statens skolverks författningssamling, SKOLFS (1991- ).
 • Dock gäller läroplanerna under flera år, så det finns inte en ny för varje år.
 • Läroplaner och andra styrdokument finns även tryckta i Aktuellt från Skolöverstyrelsen (1948-1977) och Skolöverstyrelsens skriftserie (1951-1969).
 • Förteckningar över läroplaner finns i Läroplaner och andra styrdokument före 1970: en bibliografi utgiven av Eva Lindmark (2009) samt av samma utgivare Läroplaner efter 1970: en bibliografi (2007) som finns tillgängliga i tryckt form och via nätet.
 • Det är strategiskt att först söka efter den eller de läroplaner man är intresserad av i en av dessa bibliografier för att få uppgift om i vilken serie läroplanen är publicerad. Därefter kan man via LIBRIS ta reda på vilka bibliotek som har den aktuella publikationen.
 • Det finns läroplaner i Skolöverstyrelsens arkiv, som finns i Riksarkivet, men beståndet är inte komplett.

Statistik om skolan

 • Tryckt statistik från skolan från slutet av 1800-talet finns utgivna i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, BISOS, serie P Undervisningsväsendet: Berättelser om folkskolorna (1887-1912) och Berättelser om statens allmänna läroverk för gossar (1884-1913). BISOS har digitaliserats och är tillgänglig i fulltext via Statistiska centralbyråns hemsida, under Historisk statistik.
 • Kungl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren … 1823-1857 täcker åren 1822-1851/1855 och innehåller bl. a. länsvisa statistiska uppgifter om undervisning. Materialet har inte digitaliserats.
 • Från 1912 gavs statistik ut årligen i serien Sveriges officiella statistik, SOS. I denna serie har olika myndigheter gett ut statistik, till exempel Skolöverstyrelsen med Folkskolorna (1919-1932), Lärarutbildningen (1919-1940) och Yrkesundervisningen (1922-1939). Statistik över Statens allmänna läroverk (1915-1921) och Folkskolorna (1914-1918) gavs ut av Ecklesiastikdepartementet. Detta material har inte digitaliserats utan måste sökas i tryckt form via LIBRIS.
 • SCB har även gett ut långa tidsserier av statistik inom bl. a. skolområdet, Elever i obligatoriska skolor 1847-1962, Elever i icke-obligatoriska skolor 1864-1970 och Elever i skolor för yrkesutbildning 1844-1970. Dessa serier finner man i digital form via SCB:s hemsida, under Historisk statistik.
 • Utbildningsstatistisk årsbok (1979- ) ges ut av SCB och redovisar statistik för de olika skolformerna i Sverige. Från 2002 och framåt finner man tabelldelen via SCB:s hemsida. Sedan 1914 utges Statistisk årsbok för Sverige, som har ett avsnitt om utbildning. Från 2002 är Statistisk årsbok tillgänglig digitalt via SCB:s hemsida.
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg