De mest förekommande avgifterna i samband med beställning av allmän handling:

  • Kopieavgift 4:-/sida för både papperskopia och digital kopia (A4 och A3)
  • Kopieavgift 10:-/sida för fordonsuppgifter 1972-1994 (ruta på mikrofilm/kort A4)
  • Avskrift/utdrag av allmän handling 125:-/påbörjad kvart
  • En beställning av flera uppgifter som kräver att man till exempel följer en eller flera personer under flera år och tar fram olika uppgifter ur olika källor; undersökningsuppdrag 900:-/timma (225:-/per påbörjad kvart). Undersökningsuppdrag begränsas normalt till högst en timma per ärende. Det gäller dock inte släktutredningar, se mer information i formuläret.

Om vi tar ut avgifter eller ej beror på hur lätt vi kan söka fram informationen, hur omfattande frågan är och om informationen ska sammanställas från flera olika handlingar. Enligt Förordning (2009:1593) med Instruktion för Riksarkivet 33 § 4 får Riksarkivet inom ramen för full kostnadstäckning ta ut avgifter för undersökningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt 6 § Förvaltningslagen (2017:900), det gäller även myndigheter. Riksarkivet har undantag från vissa bestämmelser i Avgiftsförordningen (1992:191). Det innebär att vi tar ut avgift för kopior även om en beställning inte omfattar 10 sidor. Enligt vår instruktion har vi också rätt att ta ut avgift för kopior av statliga myndigheter.

De arkiv som vi förvarar har skapats under lång tid, de flesta långt innan informationen blev digital. Det innebär att vi ofta får söka i handskriven information som har skapats för ett annat ändamål än den vi idag vill använda den till. Sökningar och handläggning görs mestadels manuellt och är tidskrävande. För att få en snabb handläggning och undvika onödiga avgifter är det viktigt att din fråga är tydligt ställd och att de uppgifter som vi frågar efter i formuläret är ifyllda. Saknar du ingångsuppgifter som formuläret kräver, till exempel födelse-/dödsdatum eller födelse-/dödsår, kan Riksarkivets kundtjänst i de flesta fall hjälpa dig med sådana uppgifter.
För mer information om våra tjänster och avgifter, se avgiftslistan.