Här hittar du Riksarkivets fullständiga avgiftslista

Våra vanligaste avgifter

 • Kopieavgift för A4- och A3-format
  5 kronor styck för sida 1–10 och 2 kronor styck från sida 11. Avgiften gäller både papperskopior och digitala kopior.
   
 • Kopieavgift för fordonsuppgifter 1972–1994
  10 kronor per sida (ruta på mikrofilm/kort A4)
   
 • Avskrift eller utdrag av allmän handling
  125 kronor per påbörjad kvart 
   
 • Släktutredningar och andra undersökningsuppdrag
  Släktutredning: 1500 kronor.
  Begränsad släktutredning (omfattar endast efterlevande make/maka och barn): 500 kronor.
  Undersökningsuppdrag: 1000 kronor per påbörjad timme (250 kronor per påbörjad kvart). Uppdraget begränsas normalt till högst en timme per ärende.

Avgift eller inte?

En beställning av uppgifter som till exempel kräver att man följer en eller flera personer under flera år eller söker uppgifter ur olika källor kallar vi för ett undersökningsuppdrag. Om vi tar ut avgifter eller inte beror på hur lätt vi kan hitta informationen, hur omfattande frågan är och hur informationen ska sammanställas.

Enligt Riksarkivets instruktion får myndigheten ta ut avgifter inom ramen för full kostnadstäckning för undersökningsuppdrag som går utöver den serviceskyldighet som anges i förvaltningslagen. Riksarkivet har också undantag från vissa bestämmelser i avgiftsförordningen som gör att även beställningar av kopior upp till 10 sidor är avgiftsbelagda. Möjligheten att ta ut avgifter för kopior och undersökningsuppdrag gäller även gentemot andra myndigheter.*

Tydliga frågor ger enklare handläggning

Arkiven vi förvarar har skapats under lång tid. Ofta söker vi i handskriven information som har skapats för ett annat ändamål än den vi idag vill använda den till. För att få en snabb handläggning och undvika onödiga avgifter är det viktigt att din fråga är tydligt ställd och vi har de uppgifter som behövs. För att underlätta vår handläggning och säkerställa att du får med de uppgifter vi behöver har vi skapat webbformulär för de vanligaste typerna av frågor till oss. Du hittar dem här.

Saknar du ingångsuppgifter som formuläret kräver, till exempel födelse- eller dödsdatum för en person, kan Riksarkivets kundtjänst i de flesta fall hjälpa dig med sådana uppgifter.
 


* Se vidare i,

 • 33 § förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet,
 • 6 § förvaltningslagen (2017:900),
 • avgiftsförordningen (1992:191).