Arkivens Dag

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Arkivens dag är en del i ett större samverkansprogram ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av representanter från Svenska Arkivförbundet, Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun, Näringslivets Arkivråd, Riksarkivet samt Föreningen för arkiv och informationsförvaltning - FAI. Arkivens Dag infaller alltid andra lördagen i november.
Arkivens Dag

 

Regionalt tillväxtarbete

Riksarkivet har, på regeringens uppdrag, tagit fram en strategi som ska vägleda och utveckla myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik under perioden 2014–2020.
Läs mer om arbetet med regional tillväxt


Samarbetsrådet för enskilda arkiv

Samarbetsrådet för enskilda arkiv är ett nationellt samverkans- och samrådsorgan som inrättades 2013. Rådet ska genom samarbete mellan Riksarkivet och den enskilda arkivsektorns organisationer främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet.
Samarbetsrådet för enskilda arkiv


eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om digitaliseringen av det offentliga Sverige.
Läs mer på eSams webbplats


Arkivering by Design

Arkivering by Design är ett koncept från det nederländska nationalarkivet som handlar om att förvalta information på ett hållbart och tillgängligt sätt. Riksarkivet är involverade sedan 2020 och arbetar tillsammans med andra nationalarkiv inom EU i en arbetsgrupp under EAG, för att fördjupa konceptet. Tillsammans med SKR utforskar Riksarkivet materialet från ett kommunalt och regionalt perspektiv. EU-arbetsgruppen har publicerat materialet via GitHub.
Läs mer om utvecklingsarbetet på GitHub:s webbplats  
Läs mer om konceptet


The international council on archives, ICA

Det internationella rådet för arkiv (ICA) är inriktat på en effektiv hantering av register och bevarande, vård och användning av världens arkivarv (kulturarv) genom att representera registratorer och arkivarier över hela världen.
Läs mer om ICA här


The European Archives Group, EAG

Europeiska arkivgruppens uppdrag är att säkerställa samarbete och samordning om arkivfrågor inom EU. Gruppen är rådgivare till kommissionen i frågor som berör arkiv.
Läs mer om EAG här 


European Board of National Archivists, EBNA

EBNA är en samling av nationella arkivarier (generaldirektörerna) för EU:s medlemsstaters arkivtjänster. Rådet sammankallas två gånger om året, av det land som innehar EU-ordförandeskapet. Vid mötena diskuterar generaldirektörerna strategiska frågorna inom yrket och i fråga om verksamheter så som bevarande av elektroniska register, digitalisering, stöld och naturkatastrofer som förorsakar arkiv etc.


The Nuclear Energy Agency, NEA

Samarbete inom OECD med syfte att hjälpa medlemsländerna med arbetet att utveckla och förvalta en säker informationsförsörjning vad gäller slutförvaring av kärnavfall.
Läs mer om NEA här


Commission internationale de diplomatique, CID

Internationella diplomatikkommissionen är en samarbetsorganisation för institutioner som sysslar med vetenskaplig urkundsutgivning. Riksarkivet deltar i arbetet genom Svenskt Diplomatariums huvudredaktör som är svensk ledamot i kommissionen
Läs mer om CID här 


Medieval Nordic Text Archive, MENOTA

MENOTA är en nordisk samarbetsorganisation som har som syfte att samla in digitala medeltidstexter från de nordiska länderna och enas om principer för utgivning. Riksarkivet är representerat genom Svenskt Diplomatarium
Läs mer om MENOTA här


Digital Humanities in the Nordic Countries, DHN

DHN är en nordisk samarbetsorganisation associerad till EADH: European Association for Digital Humanities.
Läs mer om DHN här


Standardiseringssamarbeten

Riksarkivet deltar inom ett flertal standardiseringssamarbeten. Inom Swedish Standards Institute (SIS/ISO) ingår Riksarkivet ingår i grupperna TK 544: Fysiskt informationsbevarande och TK 546: Ledningssystem för verksamhetsbevarande. Riksarkivet medverkar även i DLM Forum, PREservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS), och Metadata Encoding and Transmission Standard Board (METS).


Europeana

Riksarkivets material finns sökbart inom EU:s kulturarvsportal Europeana.
Läs mer om Europeana här

 

READ COOP SCE

Riksarkivets medverkar i READ COOP SCE som utvecklar plattformen Transkribus för maskintolkning av handskrivna dokument (HTR).
Läs mer om READ COOP SCE här