Grundläggande principer

Riksarkivet behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning [1]. Det innebär att vi endast behandlar personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål, att vi alltid har en laglig grund för vår personuppgiftsbehandling samt att vi inte samlar in fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Det innebär också att vi inte lagrar personuppgifter under längre tid än vad som behövs.

Personuppgifter i andra arkivbildares arkiv

Riksarkivet är statlig arkivmyndighet och har det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten i landet. Vi behandlar ett mycket stort antal personuppgifter i de arkiv som vi förvarar åt bland annat andra myndighet. Dessa personuppgifter behandlas med arkivlagstiftningen [2]som rättslig grund.

Undantag gällande registerutdrag m.m.

Riksarkivet har undantag från skyldigheten att på den registrerades begäran lämna bekräftelse och information om vilka personuppgifter som finns i de arkiv som vi förvarar åt andra arkivbildare (registerutdrag) samt att rätta uppgifter eller begränsa behandlingen i dessa arkiv [3].

Myndighetens behandling av personuppgifter

Riksarkivet är en statlig myndighet. I vårt verksamhetsdiarium, i myndighetsarkivet samt i våra övriga verksamhetssystem behandlar vi de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Det handlar exempelvis om personuppgifter i samband med tillsyn, kursverksamhet, effektuering av beställningar, ansökningar och i personalärenden.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för Riksarkivets personuppgiftsbehandling är myndighetsutövning eller allmänt intresse.

Det förekommer även att myndigheten behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke från den registrerade. Exempel på det är vid fakturering eller anställning.

Eftersom Riksarkivet är en statlig myndighet blir meddelanden som skickas till oss i regel allmänna handlingar. Personuppgifter kan därför komma att lämnas ut inom ramen för offentlighetsprincipen.

Begäran om registerutdrag m.m.

Enskilda har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter (registerutdrag), begära rättelse om man anser att uppgifterna är felaktiga, begära begränsning, radering eller invända mot behandlingen, begära flytt av personuppgifter, så kallat dataportabilitet (för att den rättigheten ska få nyttjas krävs att uppgifterna behandlas med samtycke eller på grund av ett avtal) samt begära återkallelse av ett tidigare lämnat samtycke.

Observera att rätten att få uppgifter raderade är starkt begränsad.

Begäran gör till: dataskyddsombud@riksarkivet.se.

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Dataskyddsombud

Jens Västberg är Riksarkivets dataskyddsombud.

Om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud:

E-post: dataskyddsombud@riksarkivet.se

Postadress: Dataskyddsombud, Riksarkivet, Box 7223, 187 13 Täby.

  • [1]Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
  • [2]Arkivförordningen (1991:446) och förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
  • [3]Se arkivförordningen 7 a – 7 d §§