Laboratoriet

Under de senaste åren har laboratoriedelen i Bevarandeavdelningen/Bok- och Papperskonservering i Arninge utvecklats. Här kan vi utföra en rad tester på papper, film mm. Syftet med detta är att vi inom RA skall kunna utföra mindre tester och provningar. Dessa kan sedan ligga till grund för åtgärder eller leda till beställning av större undersökning hos till exempel SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut.

Nedan följer en kort beskrivning av en rad undersökningsmetoder. För ytterligare information kontakta Lars Ringselle lars.ringselle@riksarkivet.se.

pH-mätning

Med pH-mätaren kan vi mäta surhet i papper. Vi har möjligheter att mäta både yt-pH och extrakt-pH. Exempelvis föreskriver den internationella standarden ISO 9706 Dokumentpapper – Krav för åldringsbeständighet, bland annat. ett minimi- och ett maximivärde på pH för åldersbeständigt papper.

Titrering

Genom titrering med en byrett kan halten av ett ämne bestämmas. Vi kan exempelvis mäta alkalisk reserv i ett papper. Alkalisk reserv är mängden av ett ämne (till exempel kalciumkarbonat) som kan neutralisera syra. Kappatal är en annan viktig parameter i analys av papper. Det ger ett mått på innehållet av lättoxiderad substans (lignin med mera) ISO 9706 föreskriver mini- respektive maximivärden av dessa. 

Spektrometri

I labbet finns en spektrofotometer med vilken vi kan mäta färger och färgförändringar på papper och andra material. Med spektrofotometern kan vi bland annat kontrollera om någon färgförändring på papper eller bemålade ytor, genom att mäta före och efter en utställning av exempelvis en karta.

Värmeprov

Med den precisionsugn som finns på labbet kan bland annat mätning av torrhalten i papper och test av olika materials värmetålighet utföras. Den kan även användas till att simulera värmeutvecklingen i ett brandsäkert skåp när detta utsätts för brand..

Klimatprov

Med en exsickator, ett tjockväggigt glaskärl med slipat, lufttätt slutande lock, kan man utsätta material för kontrollerad luftfuktighet. Med ett torkmedel i botten används de för torkning av olika ämnen. Med en mättad saltlösning i nederdelen kan man hålla en konstant relativ luftfuktighet i exsickatorn. Olika salter ger olika fuktighet. På detta sätt kan vi undersöka hur exempelvis klammer och gem rostar vid olika relativ fuktighet.

Andra tester

Vi kan även utföra andra enkla kvalitativa tester (vad det är men inte hur mycket).

om papper är limmat med stärkelse: jodtest
om papper är limmat med varmlim: hydroxiprolintest
om papper är alun-hartslimmat: raspailtest
om papper innehåller lignin: floroglucinoltest
om en film är nitratfilm: difenylamintest
I labbet finns även ett mikroskop, laboratoriemixer och en värmeplatta med magnetomrörare samt glasvaror och kemikalier.

Laboratoriet förestås av Lars Ringselle.

Ansvarig för sidan/kontakt