1 oktober 2021

Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). Remissen omfattar två författningsförslag. Ni bereds härmed tillfälle att inkomma med svar på remissen.

Föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar (TeK) reglerar tekniska krav på materiel och metoder för att framställa elektroniska handlingar med hänsyn till behovet av beständighet och gäller för hela den offentliga sektorn.

Föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid framställning av allmänna handlingar (ArK) reglerar arkivrättsliga krav vid framställning av allmänna handlingar där det finns behov av arkivbeständighet. Föreskrifterna omfattar sådana elektroniska handlingar som blir allmänna vid eller kan bli allmänna efter framställning och ska eller kan komma att bevaras för all framtid och eventuellt överlämnas till Riksarkivet. Andra arkivmyndigheter, eller andra med motsvarande ansvar, måste på samma sätt ta fram egna föreskrifter för vad som ska gälla för allmänna handlingar, som ska bevaras för all framtid och eventuellt överlämnas till dem.

Underlaget är omfattande eftersom författningskommentarerna är avsedda att redogöra för både bakomliggande resonemang till författningsförslaget TeK och utgöra ett referensverk för specifikationer. Konsekvensutredningen omfattar utredningsunderlaget för hela arbetet. Vägledningar kommer att tas fram i ett senare skede.

För att underlätta i ert arbete med remissvaret finns läsinstruktioner som Riksarkivet rekommenderar att ni följer.

Vänligen inkom med ert svar i elektronisk form senast den 31 januari 2022 till riksarkivet@riksarkivet.se. Ange i ämnesfältet att svaret avser FormatE, RA-KS 2021/18. Frågor om remissen under remisstiden kan ställas till FormatE@riksarkivet.se.

Bilagor

Rättelser och tillägg

Inkomna remissvar

Samtliga inkomna remissvar till remissen återfinns i följande ZIP:

Ansvarig för sidan/kontakt 
Benjamin Yousefi