I inskrivningsjournalerna till sinnessjukhusen kan man finna patienter med många olika diagnoser. Orsakerna till sjukdomen kunde vara mycket varierade. Det var vanligt att man sökte förklaringen till sjukdomen i den sjukes omgivning, exempelvis ärftliga anlag, syskon som varit konstiga, någon i patientens närhet som begått självmord eller liknande. I andra fall ansågs sjukdomen kunna förklaras genom olika fysiska sjukdomstillstånd, influensa eller slag i huvudet.

Detta uppslag är ur inskrivningsboken från Furunäsets sinnessjukhus från augusti och september 1894. Sex stycken manliga patienter skrevs då in och dokumentet berättar mer om personen; namn, ålder och sjukdomshistoria med orsaker till sjukdomen och de behandlingar som personen har fått.

En av kolumnerna berättar vilken sjukdomsklass patienten tillhörde. Det fanns tre klasser och vilken klass man tillhörde berodde på vem som bekostade patientens vård. Den första klassen innebar att hela kostnaden för den sjuke betalades av dennes familj. Det var bara välbärgade personer som tillhörde första klassen och på sjukhuset hade dessa patienter eget rum och bättre kost. Patienterna i den andra klassen fick betala en viss vårdavgift för mat och sjukhuskläder och vården av patienter i den tredje klassen bekostades helt av respektive hemförsamling. Patienterna i andra och tredje klassen vårdades på de allmänna avdelningarna på sjukhusen. Detta klassystem togs bort först på 1950-talet.

En inskriviningsjournal

Läs avskrift (pdf)

Frågor

Arkivfrågor till inskrivningsboken

1. Gustaf Erik skrevs in den 22/8 1894. Vem hade ansökt om att få honom inlagd?

2. Vilka diagnoser förekommer hos patienterna?

3. Man har antecknat uppgifter kring patienternas stånd, det vill säga samhällsklass, och yrke. Vilka yrken hade de? Är det någon av patienterna som bekostade vården själv?

Diskussionsfrågor

6.  Vi vet att synen på psykisk ohälsa och diagnoser har ändrat sig genom tiderna. Det som ansågs sjukt förut anses inte alltid sjukt idag. Känner du till några aktuella diskussioner i samhällsdebatten om vad som bör klassas som psykisk ohälsa och inte?

7. Vilka orsaker som framkommer i inskrivningsboken skulle inte ses som sjukdomsorsaker idag?

8. Varför tror du att det var viktigt för sjukhuset att kategorisera patienterna? Kan du ge exempel på när vi kategoriserar människor idag?

9.  Använd de källkritiska kriterierna när du granskar dokumentet. Hur bedömer du källans trovärdighet?

10. Om du skulle skriva en artikel eller uppsats om Gustav Eriks liv, hur skulle du då hantera dessa källor – (inskrivningsboken, journalen och faderns uppgifter) ? (Ta hjälp av de källkritiska kriterierna).  Vems perspektiv saknas i källorna? 

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg