Centralt innehåll

 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället (Lgr 11, åk 9)
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar Lgr 11, åk 9)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
  (Lgy 11, Hi 1a)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation.
  Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Lgy 11, Hi 1a, Hi 1b)
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form (Lgy 11, Hi 1a)
 • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder (Lgy11, Hi 1a2, Hi 1 b).
 • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar. (Lgy 11, Psy 1)

 • Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.

  Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa. (Lgy 11, Psy 2)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg