Bokband

Böcker, oavsett ålder eller typ ska stå upprätt med andra böcker eller med hjälp av bokstöd. Stora böcker eller böcker med omfattande och tung inlaga bör ligga ner eftersom inlagans tyngd kan skada inhängningen i bandet.

Undvik att bevara böcker i direkt solljus då omslaget kan blekas eller på annat sätt brytas ned. Resultatet kan bli att ryggen och pärmarna flagar eller lossnar.

Undvik att bevara böcker i vinds- eller källarförråd. På vinden varierar temperaturen kraftigt vilket stressar organiska material.

Under vissa omständigheter kan också kondens uppstå varvid risken för mögelskador är överhängande. I källaren kan det vara fuktigt och varmt samt risk för översvämning antingen p.g.a. läckande vattenledningar eller översvämning från golvbrunnar vid kraftigt regnväder.

Konst på papper

Konst på papper i ett vidare begrepp - oavsett om det rör sig om tryck, grafiska tekniker, pastell- och kolteckningar, akvareller eller kartor - som ska hängas, bör monteras inom glas och ram med distans (ex. passepartout-ram) mellan objekt och glas eller akrylglas.

Var uppmärksam på att akrylglas inte kan användas till pastell- och kolteckningar samt blad med löst sittande fragment. Statisk elektricitet kan uppstå varvid pigment eller fragment kan vandra över till akrylglasets insida. Ibland kan samma fenomen också ses på vanligt glas som suttit relativt tätt på en pastellmålning.

Är du inte helt säker på hur du monterar konst på papper och vilka material som ska användas, bör du kontakta en professionell rammakare eller en papperskonservator. Ställ krav på att få monteringen utförd med åldringsbeständiga material som syrafri kartong och monteringsmaterial samt neutrala bindemedel.

Används inte åldringsbeständiga material kommer konstverket att missfärgas och/eller brytas ned av kemiska reaktioner, vilka aktiveras av orenheter i samverkan med ljus, temperatur och luftfuktighet.

Använd aldrig, av samma orsak som ovan, olika former av tejp, klisterband, gummilim eller spraylim.

Undvik att hänga konst i direkt solljus då färger kan blekas och det bärande materialet brytas ned. Ljus, framför allt UV-ljus, bryter ned allt papper. Detta kan man till stor del motverka med hjälp av UV-filter i glas eller akrylglas.

Undvik att bevara konst på papper i vinds- eller källarförråd. På vinden varierar temperaturen kraftigt vilket stressar organiska material. Under vissa omständigheter kan också kondens uppstå varvid risken för mögelskador är överhängande. I källaren kan det vara fuktigt och varmt samt risk för översvämning antingen p.g.a. läckande vattenledningar eller översvämning från golvbrunnar vid kraftigt regnväder.

Fotografiska material

Fotografiska material är generellt mer känsliga än de flesta andra medier för yttre påverkan av den miljö de befinner sig i. Emballage, förvaringsmöbler och klimatförhållanden har stor betydelse för ett fotografiskt objekts överlevnad. Speciellt negativ, diabilder eller påsiktsbilder i färg är känsliga p.g.a. de organiska färgämnen, som bildinformation består av, ej är åldringsstabila.

Utskrifter med färgtransfer- eller bläckstråleskrivare av digitala bildfiler har generellt ännu sämre beständighet än traditionella färgbilder. Färgtransferbilder är dessutom känsliga för värme från solljus, en lampa eller värmestrålning från ett element.

Generellt kan man säga att man ska bevara fotografiskt material minst under 20°C och gärna så svalt som möjligt, och i en relativ luftfuktighet (RF eller RH) mellan 30% och 40%.

Att välja rätt material vid montering av ett fotografi är av yttersta vikt. I princip gäller samma regler som för montering av konst på papper. Skulle man välja ett felaktigt material visar det sig betydligt snabbare på ett fotografiskt objekt än på ett traditionellt objekt.

Vill man hänga ett fotografi på en vägg ska det framför allt inte utsättas för direkt solljus. Det ska inte heller exponeras där det kan förekomma kraftiga temperaturväxlingar, som vid en balkongdörr, i en villaentré eller vinterträdgård. Vidare ska man inte utsätta det för luftföroreningar - varken utifrån (bilavgaser) eller inomhus (lackfärger, lösningsmedel och rök).

Digitala text-, musik- bild- och filmfiler

Digital information med t.ex. text, musik och bilder, har en kort livslängd. Den är avhängig utvecklingen av programvara och teknologi och kräver kontinuerliga insatser som uppdatering, kopiering och genomtänkt back-up-strategi för att kunna bevaras så länge som man önskar.

Vilket medium som är det bästa kan vara vanskligt att säga då det kan vara en kostnadsfråga. Verksamheter som kräver säker lagring av stora mängder data väljer system baserade på magnetband och/eller hårddiskar som lagringsmedium. För privatpersoner och mindre verksamheter är hårddiskar idag troligen det bästa alternativet, förutsatt att man hela tiden gör backup på oberoende maskiner. Mekaniken i en hårddisk kan gå sönder och skada magnetskiktet.

Användandet av skrivbara CD- och DVD-skivor - CD-R etc och DVD-R etc, som lagringsmedium är mindre lämpligt. Det skikt i vilket man bränner informationen består av organiska färgämnen som inte är åldringsstabila. Förändringar kan ske snabbt när en skiva utsätts för värme, ljus och hög luftfuktighet. Färgskiktet kan plötsligt inte återge korrekt information och skivan blir oläsbar. Dessutom är kombinationen av brännare, bränningsprogramvara och bränningsmedium kritisk för kvaliteten på bränningen. Att optimera denna kombination kräver institutionella resurser. Därför bör man se detta medium som ett transportdito, oavsett om vissa tillverkare tenderar att marknadsföra produkter som arkiv-CD eller motsvarande. Det är troligen ett uttryck för marknadsavdelningens ambitioner snarare än produktionsverksamhetens mer realistiska förmodanden.

Magnetband - ljud och bild

Magnetband för ljud- och videoupptagningar tappar kontinuerligt sin ljudkvalitet och slits dessutom när man spelar upp dem på en bandspelare. Paradoxalt nog är det nödvändigt, om man önskar långtidslagra analogt elektroniskt lagrad information, att göra detta digitalt. Genom att överföra informationen till ett digitalt medium kan man "frysa" ljud- och/eller bildkvaliteten vid överföringstillfället. Detta kan vara speciellt angeläget när det gäller VHS-band, som dels initialt har en låg bildkvalitet och dels en tendens till att få försämrad bildkvalitet inom några få år. Man ska dock vara medveten om att man binder upp sig för aktiva bevarandeinsatser som reglerad kopiering, uppdatering av applikationsprogramvaran och migrering vid teknikskiften.

Analoga magnetband ska lagras mörkt, eftersom de påverkas negativt av UV-ljus. Lagringslokalen ska ha ren luft, svalt och torrt, ISO standard 18923 och 18933 uppger en temperatur mellan 18°C och 25°C och en relativ luftfuktighet (RF eller RH) mellan 15% och 50%. Det rekommenderas dock maximalt 23°C och det uppges att ju svalare och torrare (inom uppgivet område) det är desto bättre, dock inte under 8°C.

För att kunna spela av originalband måste man ha maskinell utrustning. Denna måste servas regelbundet för att kunna spela av banden optimalt, både vad gäller ljudkvalitet och mekaniskt slitage.

Tidningsurklipp

Tidningspapper tillverkas av mekanisk trämassa och returpappersmassa. Dessa innehåller kemiska föreningar som gör att papperet gulnar och blir sprött mycket snabbt, särskilt om det utsätts för vanligt dagsljus. Den snabba nedbrytningen kan också påverka och skada intilliggande material, t.ex. andra pappersdokument eller fotografiskt material.

För att kunna bevara urklipp så länge som möjligt ska man lägga dem i ett ark av t.ex. Svenskt Arkiv. Förvara dem i arkivboxar av syrafritt material och förvara dessa i sin tur svalt och torrt.

Mögel

Mögel finns överallt omkring oss men aktiveras först när de rätta betingelserna uppstår – vanligtvis när den relativa luftfuktigheten (RH) överstiger 65 %. För att undvika att få mögel i sina samlingar ska man därför se till att de förvaras i ett utrymme eller lokal där luftfuktigheten inte är för hög.

Generellt kan man säga, att bästa sättet att bli av med mögel på dokument eller i böcker är att se till att mögelskadat material blir torrt. Därefter kan det torrengöras. Detta ska göras på ett betryggande sätt så att man inte andas in sporerna.

Fotografiskt material är speciellt känsligt för mögelangrepp. Möglet bryter ned emulsionen så att den mister sin förmåga att hålla samman om det utsätts för vatten.

Upptäcker man mögel eller misstänker att något är mögel bör man kontakta en konservator eller saneringsfirma för att få råd.

Skrivmateriel och förvaringsmedel

Riksarkivets principer för inköp av skrivmateriel inklusive förvaringsmedel – boxar och aktomslag som ska användas för arkivbildning och som fysiskt skydd under förvaring – följer RA-FS 2006:4 och utgår ifrån Riksarkivets tekniska krav samt svenska och internationella standarder inom området.

Arkivboxar och aktomslag som Riksarkivet köper in, uppfyller kraven i Svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2 (Dokumentförvaring – Förvaringsmedel för handlingar på papper – arkivboxar och aktomslag av papper och papp). Denna standard ställer krav på materialet som ska användas till arkivboxar och aktomslag. Den ger också en handledning i hur man ska välja format på dessa.