De storskaliga kartorna framställdes under perioden 1630-1655. Den största samlingen av äldre geometriska kartor finns på Riksarkivet, Arninge i Lantmäteristyrelsens arkiv. Men även Riksarkivet, Marieberg och Krigsarkivet har ett antal volymer. Därutöver finns ett okänt antal kartor i de regionala lantmäteriarkiven, landsarkiven och hos enskilda ägare. Totalt uppskattas antalet kartbilder till 12 000. Större delen av materialet är inbundet i så kallade geometriska jordeböcker men det förekommer även ett stort antal lösa blad.

Prästgården, klockargården samt kyrkan och klockstapeln i Tingstad, Lösings härad i Östergötland redovisas i akt D4:139 

Prästgården, klockargården samt kyrkan och klockstapeln i Tingstad, Lösings härad i Östergötland redovisas i akt D4:139

Projektet har arbetat med att inventera arkiven, vilket ledde till ett stort antal nyfynd. Orginal och kartor har skannats av Riksarkivets fotoenhet för att sedan lagras digitalt. Varje kartbild har skrivits ut som en skalenlig kopia på arkivpapper.

All text på kartbild och i Notarum Explicatio (den korta textbeskrivning som vanligtvis finns till kartan) har tolkats och renskrivits och sedan systematiseras och registreras i en databas. Kartorna har koordinatsatts i en GIS applikation med punkter som gjort att informationen är direkt geografiskt sök- och hanterbar i olika rumsliga skalor.

Ortnamn

I samarbete med Institutet för språk och folkminnen i Uppsala har ortnamn av typerna bebyggelsenamn, naturnamn, ägonamn och personnamn plockats ut från den renskrivna Notarum Explicatio för att sedan registreras i databasen.

Inom projektet har det också bedrivits en forskningsöversikt för att sammanställa tidigare forskning och för att koppla samman projektets arbete med liknande kunskapssammanställningar av annat historiskt källmaterial.

Uppdrag och finansiering

Projektet kring Nationalutgåvan av de äldre geometriska kartorna har genomförts på uppdrag av Vitterhetsakademiens kommitté för historiska kartor och finansierats av Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond. Arbetet har skett i samarbete med Institutet för språk och folkminnen Lantmäteriverket och Riksarkivet.

Kontakt

Clas Tollin, fil.dr, projektledare
E-post: clas.tollin[at]riksarkivet.se

Olof Karsvall, forskningsassistent, GIS/databas-utveckling
E-post: olof.karsvall[at]riksarkivet.se