Centralt innehåll

Allmän och lika rösträtt

  • Vad historiska källor kan berätta om människors eller gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor. (Lgr 11, Hi åk 7-9)
  • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier , nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet. 
    (Lgr 11, Hi åk 7 – 9).
  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar (Lgr 11, Hi åk 7 – 9).
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter (Lgy 11, Hi 1b).
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet (Lgy 11, Hi 1b).
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial (Lgy 11, Hi 1a1).
  • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder (Lgy 11, Hi 1a2, Hi 1b).
  • Metoder för att kritiskt bearbeta information, t ex. källkritik (Lgy 11, Sh 1a1).
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg