Porträtt av en man i uniform

”svensk officer i Napoleons tjänst”

Decennierna runt 1800 var på många sätt en omvälvande tid. Stora samhällsförändringar vilka skulle prägla Sverige de närmsta 100 åren tog sin början.

Gamla maktstrukturer ifrågasattes på många håll, delvis som en följd av franska revolutionen. Samtidigt rasade Napoleonkrigen i Europa. Sverige var delat i sin syn på de radikala franska idéerna.

Vid denna tid i Sverige utgjorde det militära och civila samhället inte två olika sfärer som idag. Den svenska armén var mycket omfattande och flertalet soldater var samtidigt bönder, och tillhörde det så kallade indelningsverket

Många officerare ägde gårdar som de drev vid sidan av sin militära tjänst, och de hade ofta civila uppdrag, exempelvis som politiker eller som ingenjörer. De kunde utföra flera olika samhällsuppgifter som vi kanske idag inte förknippar med militären - till exempel vägbyggen och grävande av kanaler, Göta kanal är ett sådant exempel.

Af Tibell började sin karriär inom det militära redan som barn. Han gjorde sedan kometkarriär. Under flera år tjänstgjorde han i den franska armén, men fick avsked och återvände hem efter en spionskandal 1812 mitt under Napoleonkrigen.

Vad gjorde han utomlands? Kände han kungen? Var han en förrädare? Ta del av Gustaf Wilhelm af Tibells liv genom att läsa dokumenten och lösa uppgifterna!

 

Länk till centralt innehåll

I armén

Mot Europa

Förrädare

Vem var GW Tibell?