Filtrera information
Antal träffar: 299

Sökresultat

Datum
Remissvar
2008-04-29

Nationell geodatastrategi 2008

Riksarkivet har inget att erinra mot förslaget till fortsatt arbete i de delar det berör Riksarkivets ansvarsområde.

Ladda hem Remissvar om Nationell geodatastrategi 2008


2008-04-04

Urkunden i tiden - en straffrättslig anpassning

Justitiedepartementets remiss Ju 2007/10341/L5 (SOU 207:92). Riksarkivet har inget att erinra mot förslaget i de delar det berör verkets ansvarsområde. I övrigt har verket inget att anföra. Riksarkivets dnr RA 04-2008/215.

RAsYttrJudep.Urkunden-i-tiden080404.pdf


2008-03-18

Förslag till riksdagen om tillgång till uppgift om viseringar inom EU

Skrivelse från Justitiedepartementet ang. Remissmöte om förslag till riksdagen om utkast till rådsbeslut om brottsbekämpande myndigheters och Europols tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS), Ju2008/1931/PO. Riksarkivet har lämnat synpunkter till Justitiedepartementet. Dnr RA 04-2008/1089.

RAs_Yttr._Ju-dep.ang.raadsbeslut VIS_080312.pdf


2008-02-27

Departementspromemorian Lissabonfördraget

Riksarkivet har till Statsrådsberedningen lämnat ett remissvar över Lissabonfördraget, det nya EU-fördraget. (Ds 2007:48) del 1-2. Statsrådsberedningens dnr SB2007/8774/EU-kansliet. Yttrandet innehåller bara synpunkter på frågor inom verkets ansvarsområde. Riksarkivets dnr RA 04-2008/373.

RAs_yttr.Lissabonfördr.SB_2008-02-27.pdf


2008-02-21

Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet

Justitiedepartementets remiss Ju2007/9805/PO. PM Ds 2007:43. Riksarkivet tillstyrker förslaget till ny lag om behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet. Den osäkerhet som råder hindrar en rationell informationshantering och försvårar insynen. Den föreslagna lagstiftningen bör därför snarast genomföras. Riksarkivet har dock flera synpunkter på lagens utformning. Riksarkivets dnr RA 04-2007/4356.

RAs_yttr.Ju-dep.Behandling_personuppg._polisen080220.pdf


2008-01-28

Att styra staten - regeringens styrning av sin förvaltning

Finansdepartementets remiss Fi2007/8709 (SOU 2007:75). Riksarkivet tillstyrker i stora delar utredningens förslag. Riksarkivets dnr RA 04-2007/4173.

RAs_yttrFi-dep_Att-styra-staten-080125.pdf


2008-01-28

Betänkande av Studiestödsdatautredningen-Studiestödsdatalag

Riksarkivet har yttrat sig över ett förslag till ny lag om hantering av personuppgifter inom studiestödsverksamheten, Studiestödsdatalag. Utbildningesdepartementet U2007/6272/SV(SOU 2007:64). Riksarkivet har invändningar mot förslaget till gallringsbestämmelse som man anser är alldeles för komplicerad och anser istället att arkivlagens regler ska gälla. Riksarkivets dnr RA 04-2007/406.

RAs_YttrUtbdep-Studiestodsdatalag080125.pdf


2008-01-10

Rapp. Krishantering i Regeringskansliet - förslag till kompletterad sekretessbestämmelse

Utdrag ur rapporten Krishantering i Regeringskansliet - förslag till en kompletterad sekretessbestämmelse på krishanteringsområdet Riksarkivet har i sitt yttrande till Försvarsdepartementet ingenting att erinra mot förslaget. Dnr RA 04-2007/4484.

RAsYttrFoedep_foersl_kompl_sekrbest_krishantering.pdf


2008-01-10

Sekretess hos statlig myndighet, stöd av personer som drabbas av större katastrofer utomlands

Promemoria om sekretess hos statlig myndighet i verksamhet som avser särskilt uppdrag att stödja personer i Sverige som drabbas av större katastrofer utomlands. Riksarkivet har i sitt yttrande till Försvarsdepartementet tillstyrkt förslaget i de delar det berör Riksarkivets verksamhetsområde. Dnr RA 04-2007/4483.

RAsyttrFoedep_Sekretess_persvidkatastrofutl.pdf


2008-01-10

Godkännande av Prümrådsbeslutet

Justitiedepartementets remiss Ju2007/9639/PO. Riksarkivets dnr RA 04-2007/4060.

RAsyttrJudepPruemraadsbesl_20070109.pdf


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander