Filtrera information
Antal träffar: 326

Sökresultat

Datum
Remissvar
2011-02-15

Delbetänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller (SOU 2010:68)

Riksarkivet har den 9 februari 2011 till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande över yttrandefrihetskommitténs delbetänkande Ny yttrandefrihetsgrundlag( SOU 2010:68 ). I betänkandet presenteras tre olika modeller som alternativ till nuvarande lagstiftning. Av dessa anser Riksarkivet att Ansvarsmodellen är att föredra.

RAs_Yttr.Ju-dep.ang.Ny_yttr.frihetsgrundl._2011-02-09_.pdf


2011-02-02

Regeringens belöningsmedalj för internationella insatser

Riksarkivet har den 2 februari 2011 lämnat yttrande till Försvarets Traditionsnämnd angående utformning, beredningsformer för tilldelning samt statuter för den föreslagna utmärkelsen. Den avses bli en ny medalj som tillsammans med redan befintliga utmärkelser ska stå till Regeringens förfogande.

RAs_Yttr.Regeringens_beloningsmedalj_2011-02-02.pdf


2011-02-01

Europeiska kommissionens förslag till modernisering av EU:s inre marknad

Riksarkivet har den 31 januari 2011 lämnat sitt yttrande till Utrikesdepartementet. Riksarkivet instämmer i kommissionens förslag (nr 22) rörande driftskompatibilitet och ömsesidigt erkännande av elektroniska identifierings- och autentiseringssystem över hela EU. Förslaget innebär att de offentliga nätbaserade tjänsterna kan komma att utnyttjas i större utsträckning över landgränserna och möjliggör en likartad hantering av handlingar som inkommer via dessa tjänster. Riksarkivet påpekar emellertid att en ökad mängd elektroniska handlingar innebär nya ställningstaganden i bevarande- och gallringsfrågor som myndigheterna måste ta hänsyn till.

RAs_Yttr.UD_ang.Europeiska_kommissionen_inre_marknadsakt2011-01-31.pdf


2011-01-13

Utrikesförvaltning i världsklass, en mer flexibel utrikesrepresentation. Delbetänkande (SOU 2010: 32) av Utrikesförvaltningsutredningen.

Riksarkivet har den 22 december 2010 lämnat sitt yttrande till Utrikesdepartementet. Utredningen föreslår att utlandsmyndigheternas myndighetsstatus avskaffas och att utrikesrepresentationen istället inlemmas i regeringskansliet. Riksarkivet påpekar betydelsen av att följa proveniensprincipen så att förslagen inte leder till en sämre arkivhantering.

RAs_Yttrande_UD_Utrikesforvaltning_SOU_2010-32.pdf


2010-12-20

Betänkandet Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55)

Riksarkivet har den 15 december 2010 överlämnat sitt yttrande över betänkandet Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, SOU 2010:55, till Integrations- och jämställdhetsdepartementet och kopia till Kulturdepartementet. Riksarkivet är positivt till förslaget att inrätta en nationell institution för frågor rörande romsk kultur och romskt kulturarv och har inget att invända mot att statligt stöd ska utgå till regionala romska kulturcentra om det sker i enlighet med den nya samverkansmodellen. Riksarkivet är positivt till de föreslagna åtgärderna för att öka den romska kulturens synlighet men finner inte någon parallell med romadagen som föreslagen allmän flaggdag. Riksarkivet har lång erfarenhet av arbete med de romska kulturarvsfrågorna och ser framemot en fortsätt dialog. En förnyad diskussion om minoriteternas arkivfrågor bör dock inte ske med utgångspunkt från Arkivutredningens (SOU 2002:78) numera förlegade förslag om s.k. ansvarsinstitutioner.

RAs_Yttr.Integr-dep.ang.SOU_2010-55_Romers_rätt.pdf


2010-11-01

Förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas

Riksarkivet har den 29 september 2010 till Justitiedepartementet lämnat sitt yttrande. Riksarkivet avstyrker föreslagna föreskrifter eftersom de riskerar att medföra lagkonflikter, ökar bristen på samordning och oenhetlig begreppsanvändning i registerförfattningarna samt försvårar genomförandet av E-förvaltningen.

RAs_Yttr._Lantmateriets_databas_2010-09-21.pdf


2010-11-01

Rapport om den nationella implementeringen av Århuskonventionen

Riksarkivet har den 1 november 2010 till Miljödepartementet inlämnat sitt yttrande. Riksarkivet har inget att erinra mot innehållet i rapporten.

RAs_Yttr.Miljodep._Arhuskonventionen_20101028.pdf


2010-10-28

Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Riksarkivet har den 6 oktober 2010 lämnat sitt yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet. Riksarkivet tillstyrker de förslag som lämnas.

RAs_Yttr.Arbetsmarknad-samtycke_2010-10-06.pdf


2010-10-28

Nya kapitel i kulturminneslagen-författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt

Riksarkivet har den 13 oktober lämnat sitt yttrande till Kulturdepartementet. Riksarkivet har ingenting att invända mot de förslag som lämnas.

RAs_Yttr.Ku-dep.ang.Kulturminneslagen_2010-10-13.pdf


2010-10-04

Betänkandet En ny förvaltningslag SOU 2010:29

Riksarkivet har den 29 september 2010 överlämnat sitt yttrande över betänkandet En ny förvaltningslag, SOU 2010:29, till Justitiedepartementet. Statsförvaltningen behöver tjänstemän med god förvaltningskunskap, integritet, gott omdöme och ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt. Allmänhetens förtroende för statsförvaltningen är en viktig demokratifråga. Riksarkivet välkomnar därför genomgången av förvaltningslagen. Betänkandet i sig är genomarbetat och pedagogiskt, men Riksarkivet har ändå viss kritik mot utformningen av lagförslaget.

Yttr.ang.Ny_forvaltn.lag_SOU2010-29.pdf