Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2011-06-27

Utrikesförvaltning i världsklass (SOU 2011:21)

Riksarkivet har den 23 juni översänt sitt yttrande till Utrikesdepartementet. Riksarkivet har inga andra synpunkter än de som Riksarkivet tidigare har lämnat på delbetänkandet Utrikesförvaltning i världsklass En mer flexibel utrikesrepresentation (SOU 2010:32).

Utrikesfoervaltning_i_vaerldsklass_110623.pdf


2011-04-19

Olovlig fotografering (Ds 2011:1)

Riksarkivet har den 18 april 2011 lämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet. Riksarkivet har ingenting att erinra mot de förslag som lämnas i Departementspromemorian Olovlig fotografering Ds 2011:1.

RAs_Yttr.Ju-dep.Ds 2011-1_110418.pdf


2011-04-19

E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation (SOU 2010:104)

Riksarkivet har den 18 april 2011 lämnat sitt yttrande till Näringsdepartementet. Betänkandet är ett viktigt steg mot en effektiv e-förvaltning. Riksarkivet riktar ändå viss kritik mot utformningen. De huvudsakliga invändningarna är följande: Problem att säkerställa det långsiktiga bevarandet hos utfärdare av e-legitimation; otydlighet om vad som är allmänna handlingar hos myndigheterna; avsaknad av kartläggning av handlingsflödet och frågor om gallring av handlingar i infrastrukturen; överlappning av tillsynsrätten.

RAs_Yttr.Naerings-dep.SOU 2010-104_110418.pdf


2011-04-12

Enklare avbetalningsköp (Ds 2011:11)

Riksarkivet har den 12 april 2011 lämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet. Riksarkivet har ingenting att erinra mot de förslag som lämnas i Departementspromemorian Enklare Avbetalningsköp Ds 2011:11.

RAs_Yttr.till_Ju-dep.Ds 2011-11_110412.pdf


2011-03-22

Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret (Ds 2010:43)

Riksarkivet har den 28 februari lämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet (Ju2010/9108/L1). Riksarkivet bedömer att förslaget om preklusionlag kan komma att fordra en avsevärd resursinsats hos Riksarkivet, som dock inte framgår i promemorian, och tillbakavisar det.

Remissyttrande-Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret (Ds 2010:43)


2011-02-15

Delbetänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller (SOU 2010:68)

Riksarkivet har den 9 februari 2011 till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande över yttrandefrihetskommitténs delbetänkande Ny yttrandefrihetsgrundlag( SOU 2010:68 ). I betänkandet presenteras tre olika modeller som alternativ till nuvarande lagstiftning. Av dessa anser Riksarkivet att Ansvarsmodellen är att föredra.

RAs_Yttr.Ju-dep.ang.Ny_yttr.frihetsgrundl._2011-02-09_.pdf


2011-02-02

Regeringens belöningsmedalj för internationella insatser

Riksarkivet har den 2 februari 2011 lämnat yttrande till Försvarets Traditionsnämnd angående utformning, beredningsformer för tilldelning samt statuter för den föreslagna utmärkelsen. Den avses bli en ny medalj som tillsammans med redan befintliga utmärkelser ska stå till Regeringens förfogande.

RAs_Yttr.Regeringens_beloningsmedalj_2011-02-02.pdf


2011-02-01

Europeiska kommissionens förslag till modernisering av EU:s inre marknad

Riksarkivet har den 31 januari 2011 lämnat sitt yttrande till Utrikesdepartementet. Riksarkivet instämmer i kommissionens förslag (nr 22) rörande driftskompatibilitet och ömsesidigt erkännande av elektroniska identifierings- och autentiseringssystem över hela EU. Förslaget innebär att de offentliga nätbaserade tjänsterna kan komma att utnyttjas i större utsträckning över landgränserna och möjliggör en likartad hantering av handlingar som inkommer via dessa tjänster. Riksarkivet påpekar emellertid att en ökad mängd elektroniska handlingar innebär nya ställningstaganden i bevarande- och gallringsfrågor som myndigheterna måste ta hänsyn till.

RAs_Yttr.UD_ang.Europeiska_kommissionen_inre_marknadsakt2011-01-31.pdf


2011-01-13

Utrikesförvaltning i världsklass, en mer flexibel utrikesrepresentation. Delbetänkande (SOU 2010: 32) av Utrikesförvaltningsutredningen.

Riksarkivet har den 22 december 2010 lämnat sitt yttrande till Utrikesdepartementet. Utredningen föreslår att utlandsmyndigheternas myndighetsstatus avskaffas och att utrikesrepresentationen istället inlemmas i regeringskansliet. Riksarkivet påpekar betydelsen av att följa proveniensprincipen så att förslagen inte leder till en sämre arkivhantering.

RAs_Yttrande_UD_Utrikesforvaltning_SOU_2010-32.pdf


2010-12-20

Betänkandet Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55)

Riksarkivet har den 15 december 2010 överlämnat sitt yttrande över betänkandet Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, SOU 2010:55, till Integrations- och jämställdhetsdepartementet och kopia till Kulturdepartementet. Riksarkivet är positivt till förslaget att inrätta en nationell institution för frågor rörande romsk kultur och romskt kulturarv och har inget att invända mot att statligt stöd ska utgå till regionala romska kulturcentra om det sker i enlighet med den nya samverkansmodellen. Riksarkivet är positivt till de föreslagna åtgärderna för att öka den romska kulturens synlighet men finner inte någon parallell med romadagen som föreslagen allmän flaggdag. Riksarkivet har lång erfarenhet av arbete med de romska kulturarvsfrågorna och ser framemot en fortsätt dialog. En förnyad diskussion om minoriteternas arkivfrågor bör dock inte ske med utgångspunkt från Arkivutredningens (SOU 2002:78) numera förlegade förslag om s.k. ansvarsinstitutioner.

RAs_Yttr.Integr-dep.ang.SOU_2010-55_Romers_rätt.pdf