Filtrera information
Antal träffar: 326

Sökresultat

Datum
Remissvar
2012-09-19

Slutbetänkandet Gör det enklare!

Riksarkivet har den 19 september svarat på en remiss gällande Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21) och Gör det enklare! från Statens vård- och omsorgsutredning (SOU 2012:33).

Remissyttrande Gör det enklare


2012-08-30

Betänkandet Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32)

Riksarkivet har en 30 augusti 2012 svarat på betänkandet Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32)

Upphandlingsstödets framtid ( SOU 2012:32)


2012-08-17

Inspektionen för vård och omsorg – ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

Riksarkivet har den 17 augusti svarat på remissen gällande Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

Inspektionen för vård och omsorg – ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)


2012-08-16

Betänkandet Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet – integritet och effektivitet

Riksarkivet har den 17 augusti svarat på remissen gällande Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet – integritet och effektivitet (SOU 2010:76)

RAs yttrande över SOU 2010-76 Transportstyrelsen


2012-08-15

Betänkandet Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20)

Förslaget innehåller åtgärder som är ägnade att förbättra myndigheternas kvalitetssäkring av forskning och utveckling. Bl. a. föreslås att ett vetenskapligt råd inrättas vid varje myndighet. Riksarkivet meddelar att myndigheten har flera väl fungerande vetenskapliga råd för FoU-verksamheten, främst de rådgivande nämnderna för Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt Diplomatarium och Det medeltida Sverige. Riksarkivet konstaterar att utredaren har bedömt myndighetens kvalitetssäkring inom området som fullgod.

Betänkandet Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter


2012-08-15

Delbetänkandet Registerdata för forskning (SOU 2012:36)

Delbetänkandet gäller villkoren för registerbaserad forskning. Utredaren föreslår att en ny statlig myndighet bildas, vilken skulle överta det organisatoriska ansvaret för vissa databaser som härrör från myndigheter eller andra organisationer och som inte primärt är insamlade för forskningsändamål. Riksarkivet ser syftet som behjärtansvärt. Dock har Riksarkivet lämnat en synpunkt på en missvisande formulering om Riksarkivet som finns i utredningen.

Dnr RA 04-2012/2663


2012-08-13

Betänkandet mindre våld för pengarna

Riksarkivet har en 13 augusti 2012 svarat på Betänkandet Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23)

Betänkandet Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23)


2012-06-25

Betänkandet Högskolornas föreskrifter

Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande och har inget att erinra mot de förslag som lämnas. Riksarkivet anser dock, rent generellt, att de föreskrifter som meddelas av myndigheterna ska vara så enkla och tydliga som möjligt.

Remissyttrande-Hogskolornas-foreskrifter.pdf


2012-05-28

Svensk Kärnbränslehanterings slutförvarsansökan och Clink-ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten

Riksarkivet har den 28 maj 2012 lämnat sina synpunkter på Svensk Kärnbränslehanterings slutförvarsansökan och Clink-ansökan (anläggning för centralt mellanlager och inkapsling av använt kärnbränsle) till Stålsäkerhetsmyndigheten. Riksarkivet anser att redovisningen av kunskapsbevarande inför framtiden i ansökningsunderlaget är otillräcklig. Riksarkivet anser inte att Svensk Kärnbränslehantering har redovisat hur de ska leva upp till 6 § 1 p. strålskyddslagen (1988:220), ur arkivsynpunkt. Det finns också vissa brister i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter på området, något som Riksarkivet och Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans avser att arbeta vidare med.

RAs_yttrande_SSM_Slutförvar_och_Clink_ansökningar.pdf


2012-05-23

Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området

Riksarkivet har den 22 maj 2012 lämnat sitt yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet. Riksarkivet tillbakavisar utredningens förslag om en ny lag om kompletterande aktörer. Riksarkivet motiverar ställningstagandet med att det är olämpligt att en ny lag om behandling av personuppgifter kungörs, som medför asymmetri i behandlingen och bevarandet av personuppgifter beroende av om en samhällelig verksamhet bedrivs i offentlig eller privat regi. Riksarkivet anser att utredningen istället borde ha föreslagit de författningsändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som bedöms nödvändiga. A2012/504/A

Yttrande SOU 2012:4