Filtrera information
Antal träffar: 326

Sökresultat

Datum
Remissvar
2013-04-03

SOU 2012:83 Vad är officiell statistik?

Riksarkivet har den 26 mars lämnat remissvar rörande utredningen Vad är officiell statistik?.

Remissvar Dnr 04-2012-6282.pdf


2013-03-21

Remiss - Gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra?

Riksarkivet har den 21 mars 2013 lämnat ett remissyttrande till Gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra? Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun, Tredje omarbetade upplagan

Remiss - Gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra?


2013-02-22

Litteraturutredningen SOU 2012:65

Riksarkivet har den 22 februari 2013 svarat på Litteraturutredningen.

Remissvar Litteraturutredningen.pdf


2013-01-31

Promemorian Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott.

Riksarkivet har den 31 januari 2013 lämnat ett remissvar rörande departementspromemorian ”Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott"

Remissvar 04-2012-5286


2013-01-07

Remissyttrande avseende promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

Riksarkivet har den 7 januari 2013 lämnat synpunkter på promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering.

Remissvar


2012-11-28

Komplettering rörande förslag till uppgiftsskyddsförordningen

Riksarkivet kompletterar sina synpunkter till Justitiedepartementet rörande Europakommissionens förslag till uppgiftsskyddsförordningen KOM (2012) 11 slutlig, som avlämnades den 29 februari 2012. Synpunkterna rör hur "rätten att bli glömd" kan förväntas påverka den enskildes rättigheter och den framtida forskningens möjligheter att få tillgång till kompletta och relevanta uppgifter. Vidare efterfrågas ett förtydligande till arkivmyndigheterens roll i jämförelse med den registeransvarig. Ju2012/1000/L6 Dnr RA 04-2012/818

Komplettering rörande förslag till uppgiftsskyddsförordningen


2012-10-22

Riksarkivets remissvar Ds 2012:13 Ny bibliotekslag

Riksarkivet har den 13 september 2012 svarat på en remiss gällande Ny bibliotekslag.

RA Ds 2012-13 Ny bibliotekslag.pdf


2012-10-22

Remissvar SOU 2012:37 Kulturmiljöarbete i en ny tid

Riksarkivet har den 5 oktober 2012 lämnat synpunkter på SOU 2012:37, Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid.

RA Kulturmiljöutredningen SOU 2012-37.pdf


2012-10-19

Slutbetänkandet Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41)

Riksarkivet har tagit del av betänkandet och har inget att erinra mot de förslag som lämnas.

RAs yttrande SOU 2012_41.pdf


2012-10-02

Yttrande om om särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv


Remissyttrande-Kommunala-arkiv.pdf