Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2012-08-15

Delbetänkandet Registerdata för forskning (SOU 2012:36)

Delbetänkandet gäller villkoren för registerbaserad forskning. Utredaren föreslår att en ny statlig myndighet bildas, vilken skulle överta det organisatoriska ansvaret för vissa databaser som härrör från myndigheter eller andra organisationer och som inte primärt är insamlade för forskningsändamål. Riksarkivet ser syftet som behjärtansvärt. Dock har Riksarkivet lämnat en synpunkt på en missvisande formulering om Riksarkivet som finns i utredningen.

Dnr RA 04-2012/2663


2012-08-13

Betänkandet mindre våld för pengarna

Riksarkivet har en 13 augusti 2012 svarat på Betänkandet Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23)

Betänkandet Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23)


2012-06-25

Betänkandet Högskolornas föreskrifter

Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande och har inget att erinra mot de förslag som lämnas. Riksarkivet anser dock, rent generellt, att de föreskrifter som meddelas av myndigheterna ska vara så enkla och tydliga som möjligt.

Remissyttrande-Hogskolornas-foreskrifter.pdf


2012-05-28

Svensk Kärnbränslehanterings slutförvarsansökan och Clink-ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten

Riksarkivet har den 28 maj 2012 lämnat sina synpunkter på Svensk Kärnbränslehanterings slutförvarsansökan och Clink-ansökan (anläggning för centralt mellanlager och inkapsling av använt kärnbränsle) till Stålsäkerhetsmyndigheten. Riksarkivet anser att redovisningen av kunskapsbevarande inför framtiden i ansökningsunderlaget är otillräcklig. Riksarkivet anser inte att Svensk Kärnbränslehantering har redovisat hur de ska leva upp till 6 § 1 p. strålskyddslagen (1988:220), ur arkivsynpunkt. Det finns också vissa brister i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter på området, något som Riksarkivet och Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans avser att arbeta vidare med.

RAs_yttrande_SSM_Slutförvar_och_Clink_ansökningar.pdf


2012-05-23

Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området

Riksarkivet har den 22 maj 2012 lämnat sitt yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet. Riksarkivet tillbakavisar utredningens förslag om en ny lag om kompletterande aktörer. Riksarkivet motiverar ställningstagandet med att det är olämpligt att en ny lag om behandling av personuppgifter kungörs, som medför asymmetri i behandlingen och bevarandet av personuppgifter beroende av om en samhällelig verksamhet bedrivs i offentlig eller privat regi. Riksarkivet anser att utredningen istället borde ha föreslagit de författningsändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som bedöms nödvändiga. A2012/504/A

Yttrande SOU 2012:4


2012-04-24

Remiss av uppdaterad Nationell geodatastrategi

Riksarkivet har inbjudits att lämna synpunkter på Lantmäteriets uppdaterade Nationella geodatastrategi. Riksarkivet har inget att invända mot den föreslagna strategin utan anser att den är tydlig och på ett bra sätt beskriver visionen och de önskade effekterna som ska uppnås genom det strategiska arbetet. Riksarkivet framhöll dock att, en framgångsfaktor för den framtida utvecklingen och användningen av information är att det fortsatta arbetet grundar sig på en god kunskap om användarnas faktiska behov och användning av informationen. Dnr 109-2012/1481

Remiss av uppdaterad Nationell geodatastrategi


2012-04-02

Promemorian Sekretess för uppgifter i utländska databaser

Riksarkivet har tagit del av rubricerade promemoria där man föreslår absolut sekretess för sådana uppgifter i en utländsk databas som genom direktåtkomst är elektroniskt tillgänglig för en svensk myndighet, men som myndigheten på grund av en bindande EU rättsakt inte får behandla.

Remissyttrande-Utlandska-databaser.pdf


2012-03-27

Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna (KOM (2012) 10) slutlig

Riksarkivet har till Justitiedepartementet lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna. Ju2012/1549/PO

Dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna


2012-03-27

Rapporten upphävande av obehövlig ledningsrätt – Lantmäterirapport 2011:4

Riksarkivet har inbjudits att lämna synpunkter på Lantmäteriets rapport om upphävande av obehövlig ledningsrätt. Med utgångspunkt från Riksarkivets uppdrag har myndigheten ingenting att erinra mot de förslag som lämnats. Ju2012/650/L1

Europakommissionens förslag till dataskyddsförordning


2012-02-29

Europakommissionens förslag till dataskyddsförordning – KOM (2012) 11 slutlig

Riksarkivet har till Justitiedepartementet lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till dataskyddsförordning. (Separat remiss kommer att lämnas beträffande EU-kommissionens förslag till dataskyddsdirektivet för brottsbekämpande myndigheter.) Ju2012/1000/L6

Europakommissionens förslag till dataskyddsförordning