Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2012-11-28

Komplettering rörande förslag till uppgiftsskyddsförordningen

Riksarkivet kompletterar sina synpunkter till Justitiedepartementet rörande Europakommissionens förslag till uppgiftsskyddsförordningen KOM (2012) 11 slutlig, som avlämnades den 29 februari 2012. Synpunkterna rör hur "rätten att bli glömd" kan förväntas påverka den enskildes rättigheter och den framtida forskningens möjligheter att få tillgång till kompletta och relevanta uppgifter. Vidare efterfrågas ett förtydligande till arkivmyndigheterens roll i jämförelse med den registeransvarig. Ju2012/1000/L6 Dnr RA 04-2012/818

Komplettering rörande förslag till uppgiftsskyddsförordningen


2012-10-22

Riksarkivets remissvar Ds 2012:13 Ny bibliotekslag

Riksarkivet har den 13 september 2012 svarat på en remiss gällande Ny bibliotekslag.

RA Ds 2012-13 Ny bibliotekslag.pdf


2012-10-22

Remissvar SOU 2012:37 Kulturmiljöarbete i en ny tid

Riksarkivet har den 5 oktober 2012 lämnat synpunkter på SOU 2012:37, Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid.

RA Kulturmiljöutredningen SOU 2012-37.pdf


2012-10-19

Slutbetänkandet Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41)

Riksarkivet har tagit del av betänkandet och har inget att erinra mot de förslag som lämnas.

RAs yttrande SOU 2012_41.pdf


2012-10-02

Yttrande om om särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv


Remissyttrande-Kommunala-arkiv.pdf


2012-09-19

Slutbetänkandet Gör det enklare!

Riksarkivet har den 19 september svarat på en remiss gällande Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21) och Gör det enklare! från Statens vård- och omsorgsutredning (SOU 2012:33).

Remissyttrande Gör det enklare


2012-08-30

Betänkandet Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32)

Riksarkivet har en 30 augusti 2012 svarat på betänkandet Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32)

Upphandlingsstödets framtid ( SOU 2012:32)


2012-08-17

Inspektionen för vård och omsorg – ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

Riksarkivet har den 17 augusti svarat på remissen gällande Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

Inspektionen för vård och omsorg – ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)


2012-08-16

Betänkandet Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet – integritet och effektivitet

Riksarkivet har den 17 augusti svarat på remissen gällande Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet – integritet och effektivitet (SOU 2010:76)

RAs yttrande över SOU 2010-76 Transportstyrelsen


2012-08-15

Betänkandet Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20)

Förslaget innehåller åtgärder som är ägnade att förbättra myndigheternas kvalitetssäkring av forskning och utveckling. Bl. a. föreslås att ett vetenskapligt råd inrättas vid varje myndighet. Riksarkivet meddelar att myndigheten har flera väl fungerande vetenskapliga råd för FoU-verksamheten, främst de rådgivande nämnderna för Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt Diplomatarium och Det medeltida Sverige. Riksarkivet konstaterar att utredaren har bedömt myndighetens kvalitetssäkring inom området som fullgod.

Betänkandet Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter