Filtrera information
Antal träffar: 311

Sökresultat

Datum
Remissvar
2017-06-29

Riksarkivets yttrande över Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet

Riksarkivet har den 24 april lämnat synpunkter på promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet.

Riksarkivets yttrande över remissen Tekniska sensorsystem


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop, framtida inriktning och utvecllingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Riksarkivet lämnade 14 juni sina synpunkter på Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop, framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8). Synpunkterna gällde de regionala arkivens utvecklingsmöjligheter inom kultursamverkansmodellen, fördelning av utvecklingsbidrag, uppföljning och Stockholms läns inkorporering.

Riksarkivets yttrande över remiss om Kultursamverkansmodellen


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över Brottsdatalag (SOU 2017:29)

Riksarkivet har yttrat sig över remissen Brottsdatalag (SOU 2017:29).

Yttrande_Brottsdatalag.pdf


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20)

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas i promemorian.

Yttrande Regionalt utvecklingsansvar.pdf


2017-06-22

Riksarkivets yttrande över Digitalförvaltning.nu (SOU 2017: 23)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på remissen av delbetänkandet i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över Digitalförvaltning.nu (SOU 2017: 23)


2017-02-20

Riksarkivets yttrande över Rapport om hur Sverige genomför Årshuskonventionen

Riksarkivet har inget att erinra mot innehållet i rapporten och har heller inga synpunkter i övrigt att lämna.

Yttrande över rapport om hur SVerige genomför Århuskonventionen


2017-02-13

Riksarkivets yttrande över Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade Mediegrundlagar (SOU 2016:58)

Riksarkivet har den 12 december överlämnat sitt yttrande till Justitiedepartementet . Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande och har inget att invända mot förslaget.

Yttrande över Mediegrundlagskommittén betänkande Ändrade mediegrundlagar SOU 2016:58


2017-02-13

Yttrande över Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Riksarkivet har den 6 februari överlämnat sitt yttrande till Socialdepartementet. Riksarkivet har inget att invända mot utredningens förslag att handlingsoffentlighet och arkivlag ska gälla hos enskilda utförare av offentligt finansierad vård. Riksarkivet påpekar dock att utredningens bedömningar av kostnader som detta för med sig är för lågt räknade.

Yttrande över Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62


2016-12-07

Riksarkivets yttrande över Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Riksarkivet har den 6 oktober överlämnat till Finansdepartmentet sitt yttrande. Riksarkivet har tagit del av rubricerade betänkande och har i huvudsak inget att invända mot förslaget till ny länsindelning.

Riksarkivets yttrande över Regional indelning - tre nya län SOU 2016-48


2016-12-07

Yttrande Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)

Riksarkivet har den 1 december överlämnat till Näringsdepartementet sitt yttrande. Riksarkivet har tagit del av rubricerat betänkande och har inget att erinra mot utredningens förslag.

Yttrande Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle SOU 2016-54