Filtrera information
Antal träffar: 296

Sökresultat

Datum
Remissvar
2017-09-19

Riksarkivets yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål

Riksarkivet har inget att invända mot förslaget men vill uppmärksamma att den generella åldersgränsen på 250 år som föreslås gälla även för ljudarkiv, fotografiska och filmografiska arkiv bör anpassas till dessa tekniska mediabärare eftersom dessa idag generellt sett faller utanför åldersgränsen.

Yttrande över förordning om import av kulturföremål


2017-09-19

Yttrande över justitiedepartementets betänkande om Ny dataskyddslag - kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på Justitiedepartementets betänkande rörande underlättande av tolkningar och tillämpningen regelverket, hur begreppet "arkivändamål av allmänt intresse" används, ansvaret för överlämnade arkiv, hur enskilda arkivinstitutioner påverkas av förslaget samt ändringar av formuleringar i lagtexten.

Yttrande över Ny dataskyddslag


2017-09-19

Riksarkivets yttrande över Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)

Riksarkivet har inget att invända mot de författningsförslag som lämnas.

Yttrande över Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)


2017-09-19

Yttrande över departementspromemorian Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anlednings av EU:s dataskyddsreform (DS 2017:40)

Riksarkivet har inget att erinra mot förslagen och har inga övriga synpunkter.

Yttrande över ändringar i vissa författningar inom FInansdepartementets ansvarsområde


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över Nationell läkemedelslista (SOU 2017:23)

Riksarkivet har den 3 april lämnat synpunkter på remissen Nationell läkemedelslista (SOU 2017:23)

Riksarkivets yttrande över Nationell läkemedelslista Ds 2016:44


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop, framtida inriktning och utvecllingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Riksarkivet lämnade 14 juni sina synpunkter på Riksarkivets yttrande över departementspromemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop, framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8). Synpunkterna gällde de regionala arkivens utvecklingsmöjligheter inom kultursamverkansmodellen, fördelning av utvecklingsbidrag, uppföljning och Stockholms läns inkorporering.

Riksarkivets yttrande över remiss om Kultursamverkansmodellen


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet

Riksarkivet har den 24 april lämnat synpunkter på promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet.

Riksarkivets yttrande över remissen Tekniska sensorsystem


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20)

Riksarkivet har inget att invända mot de förslag som lämnas i promemorian.

Yttrande Regionalt utvecklingsansvar.pdf


2017-06-29

Riksarkivets yttrande över Brottsdatalag (SOU 2017:29)

Riksarkivet har yttrat sig över remissen Brottsdatalag (SOU 2017:29).

Yttrande_Brottsdatalag.pdf


2017-06-22

Riksarkivets yttrande över Digitalförvaltning.nu (SOU 2017: 23)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på remissen av delbetänkandet i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över Digitalförvaltning.nu (SOU 2017: 23)


Ansvarig för sidan/kontakt 
Efwa Westre Stövander